Welk soort huurovereenkomst is de opnameovereenkomst?

In een woonzorgcentrum wordt een specifieke huurovereenkomst afgesloten tussen de verantwoordelijke beheersinstantie en de bewoner. Dit is de schriftelijke opnameovereenkomst. Ze geldt voor onbepaalde duur en moet een aantal verplichte elementen bevatten, zoals het bedrag en de samenstelling van de dagprijs, de eventuele waarborg, de voorwaarden voor opzeg, het kamernummer, de ontslagregeling, enz. Daarnaast tekent de bewoner ook nog het huishoudelijk reglement, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners en het WZC staan, de dagindeling, de inspraak van de bewoners,...
...

In een woonzorgcentrum wordt een specifieke huurovereenkomst afgesloten tussen de verantwoordelijke beheersinstantie en de bewoner. Dit is de schriftelijke opnameovereenkomst. Ze geldt voor onbepaalde duur en moet een aantal verplichte elementen bevatten, zoals het bedrag en de samenstelling van de dagprijs, de eventuele waarborg, de voorwaarden voor opzeg, het kamernummer, de ontslagregeling, enz. Daarnaast tekent de bewoner ook nog het huishoudelijk reglement, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners en het WZC staan, de dagindeling, de inspraak van de bewoners,...Een woonzorgcentrum kan de overeenkomst enkel opzeggen bij overmacht of voor redenen die vermeld staan in het huishoudelijk reglement. Als de bewoner na verloop van tijd meer zorg nodig heeft, kan dat geen reden zijn voor ontslag, tenzij de toegenomen zorg de andere bewoners of de werking van het woonzorgcentrum zwaar verstoort. Enkel in een woonzorgcentrum voor valide bewoners kan zorgbehoevendheid een reden voor ontslag zijn. Bij ontslag moet de uitbater altijd zorgen voor een passend verblijf. Dat gebeurt in overleg met de bewoner en met de personen die voor zijn opname instaan.Kan de bewoner de factuur niet meer betalen, dan zal er niet onmiddellijk een ontslag volgen, maar wordt er een beroep gedaan op het OCMW. Dat komt tussen als de eigen middelen van de bewoner niet (meer) volstaan. Het OCMW kan wel een overplaatsing naar een ander woonzorgcentrum vragen, maar zal altijd rekening houden met de geschiktheid ervan en de eventuele emotionele schok van zo'n overplaatsing.Zegt de bewoner de overeenkomst zelf op, dan moet hij 30 dagen opzeggingstermijn naleven. Hij moet geen extra vergoeding betalen, maar wel de dagprijs, eventueel verminderd met een korting voor afwezigheid. De eerste maand dat de bewoner in het WZC verblijft, wordt als proeftijd beschouwd. Dan moet hij maar 7 dagen opzeg geven.In de meeste woonzorgcentra wordt een waarborg gevraagd. Die mag niet hoger zijn dan 30 maal de dagprijs. De waarborg moet op een speciale rekening worden geplaatst en de interesten zijn bestemd voor de bewoner. De waarborgregeling moet in de schriftelijke overeenkomst met de bewoner staan. Net zoals bij woninghuur dient het gereserveerde bedrag om eventuele schade (niet slijtage) te vergoeden. Bij overlijden of vertrek van de bewoner wordt de waarborg verrekend in de eindfactuur van het verblijf.Een borgstelling (borg, borgtocht) is een waarborg voor een andere hoofdverbintenis. De hoofdverbintenis bestaat hier uit het betalen van de verblijfskosten aan het woonzorgcentrum. Wanneer de bewoner de opnameovereenkomst tekent, verklaart hij dat hij de dagprijs en alle andere kosten zal betalen.Soms wordt dit ook aan een van de kinderen gevraagd. Het is aan de bewoner en/of zijn kinderen om daarmee in te stemmen of niet. Twijfel je als kind of je de verblijfskosten kan betalen, teken dan de borgstelling niet en informeer eerst bij de sociale dienst van je OCMW. Het OCMW kan tussenkomen in de verblijfskosten, maar zal wel eerst een inkomensonderzoek doen. Bewoners voor wie het OCMW bijpast, krijgen zakgeld waarmee ze bepaalde uitgaven die het OCMW niet vergoedt, kunnen betalen (bv. de kapper). Maar ook al is er borgstelling, dan nog mag de waarborg nooit meer bedragen dan 30 keer de dagprijs.Neen, het woonzorgcentrum kan nooit zelf een hypotheek nemen op de woning van de bewoner. Het OCMW kan wel een hypothecaire inschrijving nemen als er om bijleg wordt gevraagd (na inkomensonderzoek). Het hoeft daarvoor zelfs niet de toestemming van de bewoner te vragen. Door die hypothecaire inschrijving kan de bewoner zijn/haar eigendom niet verkopen zonder medeweten van de ontvanger van het OCMW. Het OCMW betaalt de kosten van de hypothecaire inschrijving.