VOLSTAAT DE LANGST-LEEFT-CLAUSULE?

Mijn echtgenote en ik zijn al 48 jaar getrouwd onder het stelsel van ge-meenschap van aanwinsten. We heb-ben drie kinderen. Ons huis werd ge-schat op 280.000 euro. We willen dat de langstlevende de volledige ei-gendom van dit huis krijgt. Volstaat de langst-leeft-clausule?
...

Mijn echtgenote en ik zijn al 48 jaar getrouwd onder het stelsel van ge-meenschap van aanwinsten. We heb-ben drie kinderen. Ons huis werd ge-schat op 280.000 euro. We willen dat de langstlevende de volledige ei-gendom van dit huis krijgt. Volstaat de langst-leeft-clausule? Jullie zijn getrouwd onder het vroegere stelsel van gemeenschap van aanwinsten, voor de wetswijziging van de huwelijksvermogensstelsels in 1976. Het stelsel waaronder jullie getrouwd zijn komt overeen met het wettelijke stelsel vandaag. Dat bestaat uit drie vermogens: het gemeenschappelijke vermogen en het vermogen van elke echtgenoot. In dit stelsel erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het deel van de partner die eerst overlijdt, de kinderen erven de blote eigendom. Maar als jullie een langst-leeft-clausule of verblijvingsbeding in jullie huwelijkscontract hebben opgenomen, zal de langstlevende de volle eigendom erven. Jullie kunnen dit eventueel aanpassen en een keuzebeding opnemen, met meerdere opties. Dan kan de langstlevende partner de optie kiezen die hem/haar het best schikt. Dat kan zijn: de volledige eigendom van de gezinswoning en het vruchtgebruik van andere goederen. Samen met mijn ouders heb ik een appartement gekocht. Ik kocht de blote eigendom van het appartement en mijn ouders - die het appartement nu aan mij verhuren - het vruchtgebruik. Ik zou syndicus willen worden in het gebouw. Maar kan dat wel? Niet iedereen kan zomaar syndicus worden in een appartementsgebouw. In de regel mogen enkel mensen die daarvoor wettelijk erkend zijn dat doen (professionele syndici). Op die regel bestaat een uitzondering voor wie mede-eigenaar is in het gebouw waarvan hij of zij syndicus wil worden. Een huurder kan dus niet worden belast met die functie. Oefen je toch de taak van syndicus uit, hoewel dat wettelijk gezien niet mag, dan kan je zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Als blote eigenaar zou je kunnen argumenteren dat je als mede-eigenaar kan worden beschouwd en dus syndicus kan worden. De zekerheid dat dit standpunt bij een betwisting ook zal worden gevolgd, heb je echter niet. Een vruchtgebruiker kan daarentegen geen syndicus zijn in het gebouw waar het appartement gelegen is en waarop hij een recht van vruchtgebruik heeft. Zelfs indien je principieel als syndicus zou kunnen worden aangesteld, denk je maar beter twee keer na voor je die opdracht op jou neemt. Een syndicus is nu eenmaal belast met een hoop wettelijk voorgeschreven taken. Bovendien kan je aansprakelijk worden gesteld als je je functie niet naar behoren uitoefent. Begin alleszins niet als syndicus zonder een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. En oefen je de functie gratis uit, vraag dan dat de vereniging van mede-eigenaars de kosten van de verzekering op zich neemt. In Plus Magazine van december lazen we een artikel over het verschil tussen een cadeau en een schenking. Voor onze twee kinderen die al werken, storten wij elk jaar het bedrag van hun pensioensparen aan de bank. Kan de fiscus dit als een juridische schenking beschouwen? Als jullie iets betalen in plaats van jullie kinderen - bijvoorbeeld een factuur, of pensioensparen - is dat in principe een onrechtstreekse schenking, zoals een bankgift. Maar als het bedrag niet overdreven is en de betaling gebeurt naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid, dan is het geen schenking, maar een cadeau of geschenk. Dan geldt de termijn van drie jaar (binnenkort vijf jaar in Wallonië) niet en moet het bedrag later ook niet worden verrekend tussen de erfgenamen. Of het bedrag niet overdreven is, hangt af van je vermogen. De vuistregel daarbij is dat gelegenheidsgeschenken per jaar tot 1% van je totale vermogen (roerend en onroerend) mogen uitmaken, voor al je kinderen en kleinkinderen samen. Als jullie voor jullie twee kinderen twee keer 990 euro (1.980 euro in totaal) betalen aan pensioensparen, is de eerste voorwaarde geen probleem, aangezien we ervan uitgaan dat jullie woning alleen al meer dan 198.000 euro waard is en het pen-sioensparen dus minder is dan 1% ervan. De tweede voorwaarde is dat je het cadeau geeft voor een gelegenheid - een geboorte, een verjaardag, kerstmis, nieuwjaar, enz. We raden dus aan om dit bedrag bijvoorbeeld eind december te betalen naar aanleiding van kerstmis of begin januari naar aanleiding van nieuwjaar. Of jaarlijks op de verjaardag van elk kind. Bewijzen dat het om een cadeau gaat (met een mailtje of een kaartje) hoeft niet, maar is wel aan te raden. Onze zoon wil samen met twee vrienden een huis huren in Brussel. Ze zullen een contract van medehuur tekenen. Stel dat een van de vrienden de huur vervroegd wil beëindigen, kan dit dan nadelig uitdraaien voor de anderen? Sinds een paar jaar is de huurwetgeving een gewestmaterie. De huurovereenkomst voor medehuur van jullie zoon valt onder de Brusselse wetgeving. In Brussel kan één medehuurder of een deel van de medehuurders de huurovereenkomst vervroegd opzeggen, mits een opzeggingstermijn van twee maanden wordt nageleefd. Degene die vervroegd opzegt, moet dan een nieuwe huurder zoeken, die op zijn beurt moet aantonen dat hij over voldoende middelen beschikt om zijn deel van de huur te kunnen betalen. De verhuurder en de andere medehuurders kunnen deze nieuwe kandidaat-huurder weigeren om gegronde en redelijke redenen. Stemt iedereen in met de nieuwe huurder, dan moet die een bijvoegsel aan de huurovereenkomst tekenen. In het Brussels gewest moet de verhuurder dit aanhangsel laten registreren. In het Brussels gewest is het ook zo dat wanneer de medehuurder die vervroegd opzegt geen vervanger vindt en niet kan aantonen dat hij actief en afdoende heeft gezocht naar een nieuwe huurder, hoofdelijk gehouden blijft om alle huur- verplichtingen te voldoen en dat gedurende zes maanden na het einde van de opzeggingstermijn.