LAGER LOON, ZELFDE PENSIOEN. KAN DAT?

In oktober las ik in Plus Magazine een artikel over de gevolgen van je loopbaankeuzes op je pensioen. Ik ben ontslagen toen ik 52 was en heb nadien een nieuwe job gevonden, tegen een lager loon. Dat heeft geen invloed op mijn pensioenbedrag zie ik op MyPension.be. Kan dat?
...

In oktober las ik in Plus Magazine een artikel over de gevolgen van je loopbaankeuzes op je pensioen. Ik ben ontslagen toen ik 52 was en heb nadien een nieuwe job gevonden, tegen een lager loon. Dat heeft geen invloed op mijn pensioenbedrag zie ik op MyPension.be. Kan dat? Dat kan inderdaad. In sommige gevallen wordt het pensioen berekend op basis van een fictief loon en niet op basis van het loon dat je echt hebt verdiend. Zo voorziet de pensioenwetgeving voor werknemers ouder dan 50, die ontslagen worden en daarna een job aannemen met een lager loon, dat de pensioenberekening gebeurt op basis van een fictief loon gebaseerd op de voorgaande tewerkstelling met het hoger loon. Kies je er echter zelf voor om van werk te veranderen en aanvaard je daarbij een lager loon, dan zal dit lager loon in aanmerking worden genomen voor de berekening. Maar ook dan kan het zijn dat het uiteindelijke bedrag niet (veel) verschilt van het pensioenbedrag dat je zou hebben gekregen als je aan het hoger loon was blijven werken. Dat heeft te maken met de loongrens. Je jaarloon wordt maar meegerekend tot een bepaalde grens. Die bedraagt dit jaar 60.026,75 euro bruto. Ik heb een termijnrekening van 50.000 euro die ik aan mijn dochter wil schenken. Volgens mijn bankier is een bankgift in dat geval niet mogelijk en moet dit via de notaris. Klopt dat? Geld of effecten op een effectenrekening aan je kinderen schenken, kan via een gewone bankgift. Het geld of de effecten worden dan overgeschreven van de ene bankrekening naar de andere. Er wordt een bewijs opgemaakt via de twee klassieke aangetekende brieven of een bewijsdocument door beiden ondertekend (pacte adjoint). Er moet geen schenkbelasting op betaald worden, maar de schenker moet dan wel nog drie jaar in leven blijven. Voor een termijnrekening liggen de zaken anders. Een termijnrekening is immers een vordering op de bank met een bepaalde looptijd en kan enkel worden geschonken via de notaris. Je zal dan notariskosten moeten betalen - ongeveer 1.500 euro - en 3% schenkbelasting in Vlaanderen en Brussel of 3,3% in Wallonië. Als de termijnrekening niet lang meer loopt, wacht je dus beter tot de eindvervaldag. Je kan dan de 50.000 euro cash schenken via een eenvoudige en goedkope bankgift. Loopt de termijnrekening nog meerdere jaren, dan moet je in principe naar de notaris. Een goedkoper alternatief is dat je aan de bank vraagt om de termijnrekening 'open te breken', zodat je het geld op je zichtrekening krijgt en daarmee een bankgift kan doen. Meestal is dat mogelijk, al zal de bank je een soort boete aanrekenen voor dit openbreken. Bespreek deze optie met je bankier. Bij de huidige lage rente valt die 'boete' vaak mee: 0,25% tot 1%. Wij zijn eigenaar van een appartement. Er moet een dringende (maar dure) renovatie van het dak gebeuren. Mag de syndicus zomaar beslissen om een aannemer aan te stellen en wie betaalt dan zijn rekening? Kan ik ook zelf naar een aannemer stappen om de werken te laten doen? Is er een herstelling nodig in jouw eigen appartement, dan kies je in principe zelf een aannemer. Anders is het als er herstellingen moeten gebeuren aan de gemene delen binnen het gebouw, zoals het dak. Daar beslist in principe de algemene vergadering van mede-eigenaars over met een tweederdemeerderheid van stemmen. Soms volstaat een gewone meerderheid, bijvoorbeeld voor werken die wettelijk verplicht zijn, zoals dakisolatie. De syndicus kan kleine herstellingen laten doen aan de gemene delen. Hij kan daarnaast ook op eigen initiatief dringende herstellingen laten uitvoeren aan het gebouw. Als het daarbij gaat om een belangrijke (dure) herstelling, dan kan hij daar niet zomaar alleen over beslissen. Hij kan dan enkel bewarende maatregelen nemen - bijvoorbeeld voorlopig het lek laten dichten. Het is dan de algemene vergadering die moet beslissen over de aannemer. De kosten van de werken aan de gemene delen van het gebouw worden verdeeld tussen de mede-eigenaars, volgens de verdeelsleutel in de statuten van het gebouw. Weigert de algemene vergadering de werken goed te keuren, dan kan iedere mede-eigenaar aan de vrederechter de toestemming vragen om op kosten van de vereniging van mede-eigenaars dringende en noodzakelijke werken te laten uitvoeren aan de gemeenschappelijke delen. Je kan ook de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die je nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke delen, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. Mijn echtgenote is overleden in 2016. Ik heb alle roerende goederen in volle eigendom geërfd en de onroerende goederen in vruchtgebruik. Onze kinderen erfden een onverdeelde helft in blote eigendom. Kan ik retroactief genieten van een vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning? Ik woon in het Waals gewest. En kan ik als vruchtgebruiker de woning verkopen? Het Waals decreet over de volledige vrijstelling van successierechten van het nettoaandeel van de gezinswoning trad in werking op 1 januari 2018. Daarmee stemde het Waals gewest zijn wetgeving (ongeveer) af op die van Vlaanderen en Brussel. Voordien was er in Wallonië ook wel een vrijstelling, maar die was beperkt. Deze wet kan echter niet retroactief worden toegepast. Je kan de betaalde successierechten dus niet terugbetaald krijgen. Als je enkel vruchtgebruiker bent en niet voor de helft eigenaar - dat zou het geval zijn als jullie gezinswoning een eigen goed van je echtgenote was -, dan kan je de omzetting van het vruchtgebruik vragen aan je kinderen, als zij niet willen verkopen. Was je zelf voor de helft eigenaar, dan kan je wel de verkoop vragen omdat je dan het recht hebt om niet in onverdeeldheid te blijven met je kinderen.