KRIJG JE AUTOMATISCH EEN OVERLEVINGSPENSIOEN?

Mijn man en ik zijn allebei gepensioneerd: hij als bediende, ik als ambtenaar. Wat gebeurt er als een van ons overlijdt? Krijgt de andere dan automatisch een overlevingspensioen? En kan je dat combineren met je eigen pensioen?
...

Mijn man en ik zijn allebei gepensioneerd: hij als bediende, ik als ambtenaar. Wat gebeurt er als een van ons overlijdt? Krijgt de andere dan automatisch een overlevingspensioen? En kan je dat combineren met je eigen pensioen? Als een van jullie overlijdt, behoudt de langstlevende partner zijn/haar eigen pensioen. Dit pensioen is prioritair. Het overlevingspensioen vult je inkomen aan. De berekening van het overlevingspensioen verschilt naargelang de overleden partner al met pensioen was of niet. Vermits jullie allebei met pensioen zijn, wordt het overlevingspensioen als volgt berekend: 80% van het rustpensioen van de overleden partner, aan het gezinstarief - wat overeenkomt met het pensioen van de overleden echtgenoot, aan het tarief van een alleenstaande. Het totaal bedrag van de cumul van je eigen pensioen en het overlevingspensioen bedraagt 110% van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan. Overlijdt je man eerst, dan behoud jij je pensioen als ambtenaar, aangevuld met het overlevingspensioen. En vice versa. De precieze bedragen kan je opvragen bij de Federale Pensioendienst op het nummer 1765. Nu een hand- of bankgift via een Nederlandse notaris geen fiscaal voordeel meer oplevert, vraag ik me af of er nog een andere manier is om belastingvrij te schenken aan mijn kinderen. Sinds 15 december 2020 levert een schenking in Nederland (of in een ander buitenland) van roerende goederen geen enkel fiscaal voordeel meer op. Een hand- of bankgift is nog wel mogelijk, maar die hebben hun beperkingen. Naast de bank- en handgift zijn er ook nog andere alternatieven om iets aan je kind te schenken zonder schenkbelasting. Twee voorbeelden die in de praktijk vaak voorkomen zijn de factuurgift en het kwijtschelden van een schuld. Bij een factuurgift spreken bv. de ouders vooraf met hun kind af welke factuur van de verbouwingen - het dak, de badkamer,... - zij zullen betalen. Als het kind dan de factuur krijgt, betalen de ouders deze i.p.v. hun kind. Bij een kwijtschelding van een schuld wordt bv. een lopende lening kwijtgescholden. Net zoals bij een hand- of bankgift maak je best een bewijsdocument op en moet de schenker na de gift nog drie jaar in leven blijven. Een bewijsdocument van deze giften kan je opmaken door voor en na de schenking een aangetekende brief te sturen. Eerst een brief van de schenker (bv. de ouder) aan de begiftigde (bv. de dochter), waarin de gift wordt aangekondigd. En dan een dankbrief van de begiftigde aan de schenker. Je mag ook werken met een pacte adjoint. Dat is een bewijsdocument dat je na de gift opstelt, in de verleden tijd, en dat door beiden wordt ondertekend. Enkele jaren geleden schonk ik een bouwgrond aan mijn zoon. Die woont nu samen en wil met zijn partner op die grond bouwen. Zijn partner wil dat de grond en het huis ook mee van haar worden. Hoe kan daarvoor gezorgd worden? Jouw zoon en zijn partner zouden kunnen huwen en een huwelijkscontract sluiten. De grond kan dan worden ingebracht in het gemeenschappelijke vermogen, zodat die van hen beiden wordt. Het is dan wel belangrijk om in het contract meteen te bepalen wat er met de ingebrachte grond gebeurt indien ze ooit scheiden of jouw zoon eerst overlijdt. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald dat jouw zoon een bepaald bedrag mag voorafnemen bij een echtscheiding. Als jouw zoon en zijn partner niet willen huwen, kan er niet zomaar een deel van de grond bij de partner worden ondergebracht, tenzij die bv. de helft van de grond overkoopt van jouw zoon. Daar moeten dan wel verkooprechten op betaald worden en moet er met een notariële verkoopovereenkomst worden gewerkt. Een dure aangelegenheid, dus. Een andere denkpiste is dat zijn partner geen mede-eigenaar wordt van de grond, maar dat ze een overeenkomst sluiten over hoe zij zal worden vergoed voor haar inbreng bij de bouw van het huis op het moment dat de relatie wordt beëindigd (als ze uit elkaar gaan of bij een overlijden). In 1993 en 1994 heb ik een persoonlijke schuld aangegaan, die ik niet kon afbetalen. Via de schuldbemiddelingsdienst van mijn gemeente heb ik in 2013 een regeling in der minne kunnen treffen en sta ik ook niet meer op de zwarte lijst. Maar nu vraagt mijn bank mij om alsnog 20.000 euro schulden te betalen. Is die schuld verjaard? Artikel 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat persoonlijke vorderingen - zoals leningen en schulden - na tien jaar verjaren. Maar die verjaringstermijn kan worden geschorst of gestuit. In geval van schorsing stopt de termijn en loopt die nadien verder. In geval van stuiting begint er een nieuwe termijn van tien jaar te lopen. 'Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, een aanmaning tot betaling als bedoeld in artikel 1394/21 van het Gerechtelijk Wetboek, of een beslag betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting' (artikel 2244 Burgerlijk Wetboek). En ook: 'De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, stuit de verjaring' (artikel 2248 BW). Het is dus belangrijk om na te gaan of je bank de voorbije tien jaar de verjaring gestuit heeft door een beslag of betalingsbevel, en of je zelf de schuld niet hebt erkend. Het is ook mogelijk dat de schuldbemiddelingsdienst een akkoord met jouw bank heeft gesloten. Dat zou verklaren waarom je niet meer op de zwarte lijst van de Nationale Bank staat.