Tellen de jaren in Frankrijk mee voor vervroegd pensioen?

Mijn dochter heeft 25 jaar in België gewerkt en werkt nu al jaren in Frankrijk. Ze wordt binnenkort 60 en vraagt zich af of zij in België in aanmerking komt voor vervroegd pensioen. Tellen haar buitenlandjaren mee?
...

Mijn dochter heeft 25 jaar in België gewerkt en werkt nu al jaren in Frankrijk. Ze wordt binnenkort 60 en vraagt zich af of zij in België in aanmerking komt voor vervroegd pensioen. Tellen haar buitenlandjaren mee? In België zijn er twee voorwaarden om vervroegd (voor 65 jaar) met pensioen te kunnen: je moet oud genoeg zijn én lang genoeg gewerkt hebben. Mensen die een lange loopbaan hebben, kunnen nog altijd op 60 jaar met vervroegd pensioen, maar dan moeten ze 44 loopbaanjaren kunnen aantonen. De jaren die je dochter in Frankrijk heeft gewerkt tellen mee om te bepalen of ze aan die 44 jaar komt. Dat betekent dat ze op 16 jaar al met haar loopbaan moet zijn gestart. Een jaar telt mee als je één derde van een voltijdse arbeidsprestatie hebt gewerkt. Komt ze niet aan die 44 jaar, dan moet ze nog even wachten. Als ze 61 jaar is, heeft ze aan 43 loopbaanjaren genoeg om te mogen stoppen. Op 63 jaar mag ze stoppen als ze dan 42 jaar heeft gewerkt. Heeft je dochter nog vragen hierover, dan kan ze deze aan de Federale Pensioendienst stellen op nr 1765 vanuit België of +32 78 15 17 65 vanuit het buitenland. Mijn dochter kocht zowat twee jaar geleden een woning die vlak voor de aankoop volledig werd gerenoveerd. Er blijken nu een aantal gebreken op te duiken aan de woonst. Kan mijn dochter daar iemand aansprakelijk voor stellen? Jouw dochter wil wellicht vooreerst de verkoper van het huis aansprakelijk stellen. Maar in de praktijk lukt dit meestal niet. In de aankoopakte is allicht een clausule opgenomen die stelt dat de verkoper het pand verkoopt in de staat waarin dit zich bevindt en dat hij niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Een dergelijke clausule is ook geldig. Wist de verkoper af van de gebreken en verzweeg hij die, dan kan jouw dochter wel actie ondernemen tegen de verkoper, maar ze zal wel met bewijzen moeten komen. Gebeurden de verbouwingen destijds door een aannemer, dan kan je dochter eventueel diens tienjarige aansprakelijkheid inroepen. Het moet dan wel gaan om een ernstig gebrek dat de stabiliteit van de woning of een deel ervan in het gedrang brengt. Bij 'lichtere gebreken' kan jouw dochter de aannemer eventueel aansprakelijk stellen op basis van 'verborgen gebreken'. Maar hoe langer het geleden is dat de werken werden uitgevoerd, hoe minder kans op slagen zo'n actie heeft. Gaf de aannemer meer garantie dan die waartoe hij wettelijk verplicht is, dan kan je in de garantievoorwaarden nakijken of die ook kan worden ingeroepen door degene die de woning uiteindelijk kocht, en niet enkel door de oorspronkelijke bouwheer, zijnde de verkoper. Mijn ouders schonken mij de blote eigendom van hun tweede verblijf. Als zij overlijden krijg ik de volle eigendom. Maar wat als ik voor mijn ouders sterf? Erft mijn vrouw dan het huis? Nee, toch niet. In dit soort schenkingsakte neemt de notaris standaard een beding van terugkeer op. Als jij voor je ouders overlijdt, wordt er dan vanuit gegaan dat er geen schenking was. Het geschonken tweede verblijf gaat dan automatisch terug naar jouw ouders, zonder dat ze daar erfbelasting op betalen. Dat is de procedure in de drie gewesten. Soms is zo'n beding van terugkeer ook optioneel. Je ouders hebben dan de keuze: ofwel keert het huis naar hen terug, ofwel gaat het naar de kleinkinderen, met erfbelasting. We treden niet in detail, maar in Vlaanderen moet je oppassen met zo' n optioneel beding. Als je ouders ervoor kiezen dat het huis naar hen terugkeert, dan beschouwt de Vlaamse belastingdienst dit als een 'overdracht onder bezwarende titel', wat betekent dat je ouders toch 10% registratierechten (verkooprecht) betalen. Kiezen ze niet voor de terugkeer, dan valt de blote eigendom van het huis in jouw nalatenschap en gaat die naar jouw kinderen, tenzij jij iets anders voorziet in een testament. Er moeten dan geen registratierechten worden betaald, maar wel erfbelasting. Hetzelfde geldt trouwens als er geen beding van terugkeer in de schenkingsakte staat, wat zelden het geval is. Mijn vrouw en ik woonden al een paar jaar wettelijk samen. Vorig jaar is zij opgenomen in een woon-zorgcentrum, waar ze ook haar domicilie had. Ze is recent overleden. Worden wij nog als wettelijk samenwonenden beschouwd? Betaal ik erfbelasting op de helft van het appartement dat we samen hadden gekocht? Om wettelijk samen te wonen moet je een verklaring doen bij de burgerlijke stand van je gemeente. Op het moment dat je die verklaring aflegt, moet je een gemeenschappelijke woonplaats hebben. Maar die verplichting blijft niet duren. Een wettelijke samenwoning stopt als het koppel trouwt of als de wettelijke samenwoning door hen samen of door één van hen wordt beëindigd. Het is dus niet omdat jouw vrouw haar woonplaats had in het woon-zorgcentrum, dat jullie wettelijke samenwoning daardoor is beëindigd. Wat de erfbelasting betreft: de langstlevende partner erft het vruchtgebruik op de gezinswoning. Dit biedt de langstlevende partner bescherming als er kinderen zijn. Heeft jouw vrouw andere erfgenamen of heeft ze een testament opgesteld waarin ze iemand anders begunstigt, dan betaal jij erfbelasting op het vruchtgebruik. Heeft ze die niet, dan betaal je erfbelasting op de volledige eigendom van haar deel, omdat je in dat geval ook de volledige eigendom van de helft van het appartement erft.