DAALT ONS INKOMEN ALS WE SAMENWONEN?

Ik was vroeger werknemer en ben intussen gepensioneerd. Mijn vriendin, die een tiental jaar jonger is, heeft een invaliditeitsuitkering. We zouden willen samenwonen of huwen. Heeft dat een invloed op ons inkomen?
...

Ik was vroeger werknemer en ben intussen gepensioneerd. Mijn vriendin, die een tiental jaar jonger is, heeft een invaliditeitsuitkering. We zouden willen samenwonen of huwen. Heeft dat een invloed op ons inkomen?Als je gaat samenwonen of huwt, heeft dat geen negatieve invloed op het pensioen dat je als werknemer krijgt. Het kan wel een positieve invloed hebben. Als je partner ook op pensioen zou zijn (wat bij jullie nog niet het geval is), kan je, als je huwt, een gezinspensioen krijgen, als het bedrag daarvan hoger ligt dan het samengeteld inkomen dat jullie elk apart hebben. In dat geval wordt het pensioen van de andere partner dan opgeschort. Maar zover zijn jullie nog niet, want jouw partner heeft momenteel een invaliditeitsuitkering en nog geen eigen pensioen. Een invaliditeitsuitkering krijg je vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid. Vanaf de zevende maand van die arbeidsongeschiktheid houdt het Riziv wel rekening met de inkomsten van de partner om de hoogte van de uitkering te bepalen. En voor het bepalen van die uitkering kijkt het Riziv eveneens naar de gezinssituatie. Je vindt de bedragen terug op www.riziv.fgov.be > Arbeidsongeschiktheid. Mijn ouders hebben een keuzebeding in hun huwelijkscontract staan. Mijn vader is overleden en mijn moeder is dementerend. Mag ik op basis van de zorgvolmacht die ik heb gekregen een keuze maken in mijn moeder haar plaats? Steeds meer Belgen zijn gehuwd met een vorm van gemeenschapsstelsel - bv. het wettelijk stelsel of scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen - en hebben ook een keuzebeding in hun huwelijkscontract. Zo'n keuzebeding is enkel mogelijk als er een huwgemeenschap is. Het geeft de langstlevende echtgenoot (jouw moeder) het comfort om, naargelang de omstandigheden, de keuze te maken die haar het best uitkomt. Die keuze heeft ook een invloed op de erfbelasting die ze moet betalen. In de meeste huwelijkscontracten staat dat de langstlevende (jouw moeder) binnen de vier maanden via het keuzebeding moet kiezen wat zij uit de huwgemeenschap wil. Maar jouw moeder is wilsonbekwaam door dementie en kan dus niet kiezen. Vermits er een zorgvolmacht is waarin jij de lasthebber bent van je moeder, is de kans groot dat het maken van deze keuze in de zorgvolmacht voorzien is. Op basis van de zorgvolmacht kan jij dus normaal gezien de juiste (fiscale) keuze maken. Je moet echter niet enkel naar de bevoegdheden in de zorgvolmacht kijken, maar ook naar het keuzebeding zelf in het huwelijkscontract. Vooral in iets oudere keuzebedingen staat doorgaans dat de langstlevende enkel eigenmachtig zijn keuze mag uitoefenen. Wat betekent dat de langstlevende het zelf moet doen en de keuze niet kan worden gemaakt door de kinderen via een zorgvolmacht als de langstlevende bv. dement is. Als dat het geval is, kan jij die keuze niet maken. Dan val je terug op wat er in het huwelijkscontract staat als er geen keuze wordt gemaakt en is doorgaans gewoon het wettelijk erfrecht van toepassing. Ik heb momenteel een halftijdse landingsbaan. Binnenkort word ik 63 jaar en wil ik graag met vervroegd pensioen gaan. Mag dat na een landingsbaan? Verandert er iets aan de pensioenberekening? Ik krijg een uitkering van de RVA. Dat kan zeker. Om vervroegd met pensioen te mogen gaan, moet je oud genoeg zijn én lang genoeg gewerkt hebben: 60 jaar en 44 jaar gewerkt, 61 jaar en 43 jaar gewerkt of 63 jaar en 42 jaar gewerkt. Vermits jij 63 bent, moet je dus aan 42 loopbaanjaren komen. Een gewerkt jaar telt pas mee voor het vervroegd pensioen als je minstens een derde van een voltijdse baan hebt gewerkt. De jaren dat je een halftijdse landingsbaan had, tellen dus al zeker mee, want je werkte meer dan een derde. Het enige jaar waarop je landingsbaan een invloed kan hebben, is het jaar dat je met pensioen gaat. Dat jaar telt mee, maar het moment waarop je effectief met vervroegd pensioen kan gaan, verschilt naargelang je een RVA-uitkering krijgt of niet. Want ook in het jaar dat je pensioen effectief ingaat, moet je kunnen aantonen dat je 104 voltijdse dagen hebt gewerkt (een derde van 312 dagen die de pensioendienst als een volledig jaar beschouwt). Heb je geen RVA-uitkering, dan kom je pas aan 104 dagen op 1 september, omdat niet gewerkte dagen dan niet worden meegeteld. Heb je wel een RVA-uitkering, dan kom je al op 1 mei aan 104 dagen. Omdat jij zo'n uitkering hebt, zal jij dus iets eerder met vervroegd pensioen kunnen dan iemand zonder uitkering. Mijn vrouw en ik hebben een paar maanden geleden een appartement gekocht. Het gebouw dateert van 1985. We merken dat er geen branddeuren zijn geplaatst. Is dat niet wettelijk verplicht? De wetgeving die hier van toepassing is, is het koninklijk besluit van 7 juli 1994, dat de basisnormen vastlegt in verband met brand en ontploffing in gebouwen. Dat KB werd een laatste keer aangepast in 2016. De normen in het KB zijn van toepassing op gebouwen die nog moeten worden opgericht en op uitbreidingen aan bestaande gebouwen, maar dan beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding. De basisnormen zijn dus niet van toepassing op bestaande gebouwen. Het KB definieert bestaande gebouwen als hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 26 mei 1995 en lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 1998. Jullie gebouw dateert van 1985 en wordt dus beschouwd als een bestaand gebouw waar de basisnormen niet voor gelden. Brandwerende deuren zijn dan ook niet wettelijk verplicht in jullie gebouw. De syndicus kan de vraag natuurlijk altijd voorleggen aan de algemene vergadering van eigenaars.