MOGEN WIJ DE BRANDWEER EEN GEDETAILLEERDE FACTUUR VRAGEN?

Onlangs moesten we beroep doen op de brandweer omdat onze kelder was ondergelopen door een lek. Intussen hebben we de factuur gekregen, maar die lijkt ons veel te hoog. Mogen wij een gedetailleerde factuur vragen? En is de brandweer altijd betalend?
...

Onlangs moesten we beroep doen op de brandweer omdat onze kelder was ondergelopen door een lek. Intussen hebben we de factuur gekregen, maar die lijkt ons veel te hoog. Mogen wij een gedetailleerde factuur vragen? En is de brandweer altijd betalend? De brandweer is soms gratis en soms niet. Bij situaties waar er gevaar is voor mens of dier is de dienstverlening gratis. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van een brand, bij ontploffingsgevaar, of in het geval van technische hulp bij een oproep om mensen en dieren te beschermen of te redden. Bij een ondergelopen kelder wordt naar de oorzaak gekeken: is die het gevolg van een overstroming, dan hoef je niet te betalen. Maar is die, zoals bij jullie, het gevolg van een lek, dan betaal je wel. Hoeveel je betaalt, hangt van de brandweerzone af waar je woont. Vlaanderen is opgedeeld in 20 zones. De brandweer is een dienstverlener als een ander. Je hebt dus zeker het recht om meer uitleg te vragen over het gefactureerde bedrag of om een gedetailleerde factuur te vragen. Ik zou graag een belangrijk bedrag schenken aan mijn dochter die gaat bouwen. Maar wat als ik zelf later tekort zou komen? Bestaat er een clausule om dat op te vangen? Een schenking is onherroepelijk. Je kan dus niet schenken en bepalen dat je dat geld terug mag vorderen als je het nodig hebt. Een oplossing in jouw situatie is schenken met een welzijnsclausule, een soort vangnet voor als je later zelf behoeftig wordt. Via die clausule voorzie je dat jouw dochter jou in je levensonderhoud moet voorzien in de ruime zin, als je iets tekortkomt. Vandaag wordt de geldigheid van die clausule zo goed als algemeen aanvaard, enkel een minderheid van de juristen twijfelt daar nog aan. Juridisch gezien raden we wel aan om te preciseren wat er juist allemaal onder die welzijnsclausule valt. Dat kan gaan van voedsel kopen, het huis schoonmaken, de factuur voor verwarming, elektriciteit en water regelen, de dokters- en ziekenhuiskosten, verpleging, geneesmiddelen, hulp en bijstand betalen, enz. Anders blijft de welzijnsclausule een te algemeen begrip. Je kan ook de inwerkingtreding van deze last meer in detail uitwerken. Zo kan je bepalen dat jouw dochter moet bijleggen in alle kosten van levensonderhoud en eventueel verblijf in een woonzorgcentrum, assistentiewoning of elders, als jijzelf nog maar 5.000 euro eigen middelen hebt. In de praktijk wordt deze last ook steeds vaker beperkt tot maximaal de helft tot drie vierde van het geschonken bedrag, zodat de last de schenking nooit helemaal teniet kan doen. Ik verhuur sinds enkele jaren een appartement aan dezelfde huurder. Hij vraagt nu om hem een maand huur kwijt te schelden omdat hij door de coronacrisis veel minder inkomsten heeft. Ben ik verplicht om op zijn vraag in te gaan en wat kan ik doen als mijn huurder uiteindelijk toch niet betaalt? In de wet staat nergens een bepaling die zegt dat je huurder zijn huur gedurende een of meerdere maanden niet moet betalen als hij minder inkomsten heeft door de coronacrisis, omdat hij bijvoorbeeld tijdelijk werkloos is. Je kan dan ook als verhuurder strikt gezien op je strepen staan en vragen dat je huurder de huur correct op het afgesproken tijdstip blijft betalen. Maar je kan natuurlijk ook begripvol zijn en bijvoorbeeld een deel van de huur kwijtschelden of je huurder een uitstel van betaling geven. De keuze daarvoor ligt volledig bij jou. Ga je niet akkoord met een kwijtschelding of uitstel van betaling en betaalt je huurder de huur niet op tijd, dan kan je een aanmaning sturen en eventueel naar de rechtbank stappen. Daar kan je de betaling van de achterstallige huur vragen en eventueel ook een ontbinding van de huur. Hou er rekening mee dat vrederechters in deze tijden vaak begripvoller zijn voor huurders dan anders. Jouw huurder kan eventueel in aanmerking komen voor een premie of subsidie. We willen ons appartement op lijfrente verkopen. Ons contract met het vastgoedkantoor loopt op 25 juni af. Moeten wij het contract opzeggen en een vergoeding betalen? En als we het niet opzeggen, wordt het dan stilzwijgend verlengd? Als jullie een stilzwijgende verlenging van het contract met het vastgoedkantoor willen vermijden, dan doen jullie er goed aan een aangetekende brief te sturen een maand voor de einddatum, dus ten laatste op 25 mei. Door dat aangetekend te doen, heb je een bewijs van de opzegging. In die brief moeten jullie preciseren dat jullie het contract niet willen verderzetten na de periode die initieel voorzien was en dat het contract dan ook eindigt op 25 juni 2020. De opzegvergoeding - maximum 50% van het commissieloon van de makelaar - die in de algemene voorwaarden vermeld staat, gaat enkel over de hypothese waarbij een van de partijen (jullie of het vastgoedkantoor) het contract zou beëindigen voor de einddatum. Tot 25 juni behoudt het vastgoedkantoor het mandaat om jullie appartement op lijfrente te verkopen, nadien is dat niet langer het geval. Zeggen jullie het contract niet op, dan wordt het inderdaad stilzwijgend verlengd. Maar ook dan kan je het contract nog opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van een maand.