Bruuske premieverhogingen, opzeggingen bij het verlaten van de werkgever, discussies over bestaande ziektes,... De hospitalisatieverzekering kwam de voorbije jaren zo vaak negatief in het nieuws dat de wetgever besloot in te grijpen. Nu lijken de problemen grotendeels van de baan.
...

Bruuske premieverhogingen, opzeggingen bij het verlaten van de werkgever, discussies over bestaande ziektes,... De hospitalisatieverzekering kwam de voorbije jaren zo vaak negatief in het nieuws dat de wetgever besloot in te grijpen. Nu lijken de problemen grotendeels van de baan. De zogenaamde Wet Verwilghen van 20 juli 2007 (gepubliceerd in het Staatsblad van 10 augustus 2007) introduceerde een paar positieve nieuwigheden voor de verzekerden: de hospitalisatieverzekering kon sindsdien levenslang duren, een indexmechanisme moest bruuske prijsverhogingen voorkomen en wie met pensioen ging, uit de echt scheidde of van werk veranderde, kreeg de kans om de verzekering via de werkgever, individueel verder te zetten. Hoe goed de genoemde wet ook was bedoeld, op enkele punten bleef ze onduidelijk en ook het indexmechanisme kwam nooit van de grond. Daarom werd net voor de zomer van dit jaar de Wet Verwilghen bijgestuurd. De wetswijziging van 17 juni 2009 (Staatsblad van 8 juli 2009) verduidelijkt dat de bepalingen van toepassing zijn op alle hospitalisatieverzekeringen, bestaande én nieuwe. In de eerste versie van de wet bestond hierover betwisting tussen de verzekeraars en de consumentenvereniging Test-Aankoop. Wat betreft de specifieke index - die was bedoeld om de premie jaarlijks en zonder schokken te laten evolueren in functie van de kosten voor medische verzorging - heeft de wetgever nu de FOD Economie aangeduid om hem op poten te zetten. Op dit ogenblik is hij nog niet klaar. Verwacht wordt dat dit nog enkele maanden kan duren. En zolang de index er niet is, zijn verhogingen bij verzekeraars die het financieel moeilijk hebben, niet uitgesloten. Momenteel kunnen we als consumenten, dus alleen maar hopen dat we geen vervelend Bericht van aanpassing van uw premie uit de brievenbus moeten vissen. Wél van toepassing, is de bepaling van de nieuwe wet die stelt dat de verzekeraar de polis niet meer mag opzeggen (behalve wanneer u de premie niet betaalt of wanneer u fraude pleegt, uiteraard). Vroeger werden verzekerden al eens opgezegd omdat ze ziek werden. Dat behoort nu tot het verleden. De verzekeringnemer kan de polis wel jaarlijks opzeggen (u moet uw verzekeraar dan 3 maand op voorhand verwittigen). De verzekeraars moesten dit levenslangprincipe gerealiseerd hebben voor 1 juli 2009. Wie een verzekering geniet via zijn werkgever en binnenkort stopt met werken of verandert van werk, kan de verzekering op eigen naam verderzetten zonder een vragenlijst in te vullen of een nieuw medisch onderzoek te moeten ondergaan. Er is geen wachttermijn en er kunnen geen nieuwe uitsluitingen op medisch vlak worden opgenomen. In de toekomst moet de (te creëren) medische index vermijden dat plotse en omvangrijke premieverhogingen worden toegepast. In afwachting wordt de bestaande index van de consumptieprijzen gehanteerd. Die nieuwe medische index zal gebaseerd worden op objectieve parameters (zoals de gemiddelde ligdagprijs of de erelonen van de dokters) en op het medische consumptiegedrag (de evolutie van de werkelijke medische uitgaven). De FOD Economie moet de volgende weken of maanden deze index op punt stellen. Wanneer een verzekeraar, ondanks de index, toch het evenwicht zou verliezen tussen inkomsten en uitgaven, zal de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) hem verplichten zijn tarieven aan te passen. Deze zomer hebben de minister van Financiën en Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, een akkoord gesloten dat met terugwerkende kracht uitwerking heeft op 1 juli 2009. Dit akkoord bevat een gedragscode waarbij de verzekeraars zich verbinden om een goedkopere polis aan te bieden wanneer de premie voor de hospitalisatieverzekering met een dekking in een éénpersoonskamer te duur wordt voor de verzekerde. Bovendien krijgen personen die ouder zijn dan 65 jaar en die na 1 januari 2008 hun polis hadden opgezegd omdat hun premie te sterk was gestegen, de mogelijkheid om alsnog een goedkopere polis aan te vragen. De verzekeringsondernemingen zullen deze aanvragen positief beantwoorden, mochten zij die mogelijkheid in 2008 niet hebben voorzien. De geïnteresseerden kunnen hun aanvraag tot de verzekeringsondernemingen richten tot 30 september 2009. De gedragscode kunt u raadplegen op www.assuralia.be. Klik op Gedragsregels. Wie met pensioen gaat en zijn hospitalisatieverzekering wil behouden, moet rekening houden met een premieverhoging. Hoeveel die juist kan bedragen, is moeilijk te voorspellen. Informeer u alvast tijdig bij de verzekeraar, eventueel via uw werkgever. De inhoud van de verzekering moet dus (ongeveer) dezelfde blijven, maar de prijs niet. En dat is logisch, aangezien de werkgever een deel van de verzekering betaalde en dat na uw pensionering (in de meeste gevallen) niet meer doet. Bovendien speelt niet langer de solidariteit (onder meer) tussen jongere en oudere werknemers. De verzekeraar mag u bij de overstap van collectief naar individueel niet medisch onderzoeken of u vragen aan welke ziektes u al lijdt, maar hij mag wel rekening houden met uw leeftijd.