Uit de jongste studie van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over de belastingdruk op de lonen blijkt dat de fiscale en parafiscale druk in België voor een ongehuwde loontrekkende zonder kinderen (met een bruto jaarloon van euro 10.150) in het jaar 2001 maar liefst 41,7 % van zijn brutowedde bedroeg. En deze studie houdt alleen maar rekening met de inkomstenbelasting en de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid, maar niet met alle andere belastingen (gemeentebelasting, btw, accijnzen,...). Ruwweg kun je dan ook stellen dat een doorsnee loontrekkende minstens de helft van wat hij verdient aan Vadertje Staat geeft. Anderzijds wijst de OESO-studie erop dat de fiscale druk in belangrijke mate beïnvloed wordt door de gezinssituatie.
...