Op het vlak van bouwen en wonen zijn er tal van premies waarmee de overheid uw droomproject kan helpen realiseren.
...

Op het vlak van bouwen en wonen zijn er tal van premies waarmee de overheid uw droomproject kan helpen realiseren. Voor wie iets aan zijn woning verandert om energie te sparen, zijn er federale, gewestelijke, provinciale én gemeentelijke premies. De federale premies houden een belastingvermindering in (houd alle facturen bij!). Energiebesparende werken leveren een belastingvermindering op van 40 % van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van euro 620 (inkomstenjaar 2005) voor nieuwbouw en euro 750 voor de renovatie van een bestaande woning. Komen hiervoor in aanmerking: vervanging van oude stookketels (niet voor nieuwbouwwoningen) installatie van een zonneboiler van fotovoltaïsche zonnepanelen van geothermische warmtepompen van hoogrendementsbeglazing van dakisolatie van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsinschakeling uitvoering van een energie-audit. Naast de federale, zijn er premies van de gewesten, provincies en gemeenten. Inwoners van het Vlaams Gewest krijgen een prima overzicht van al deze premies via de website www.energiesparen.be (klik op 'Premies' en vul uw provincie en uw gemeente in). U krijgt er een overzicht van de federale, gewestelijke en provinciale premies en de premies van de elektriciteitsnetbeheerder waar u recht op hebt. U kunt ook terecht op de Vlaamse infolijn: tel. 0800 302 01 WEETJE U kunt al deze premies cumuleren. Sinds dit jaar komen ook huurders in aanmerking. Voor premies in de andere gewesten: voor Brussel: Brussels Energie Agentschap (ABEA) tel. 02 512 86 19, www.abea.be voor Wallonië: Energieloketten, tel. 078 15 15 40, www.energie.wallonie.be Gewestelijke premiesin het Vlaams Gewest:de verbeteringspremie. Om de kwaliteit van een bescheiden woning te verbeteren, kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen. Uw inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro 20.000, plus euro 1000 per persoon ten laste. De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn, minstens 20 jaar oud en een kadastraal inkomen hebben van maximaal euro 1200. U kunt de premie combineren met een aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten (zie verder). Bijvoorbeeld dakwerken komen in aanmerking, maar ook maatregelen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. de aanpassingspremie. Moet uw woning aangepast worden omwille van een fysiek ongemak, dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden een steuntje. Uzelf, uw partner of een inwonend gezinslid moet ouder zijn dan 60 jaar of gehandicapt (aangetoond met een medisch getuigschrift). Uw netto belastbaar inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro 20.000, plus euro 1000 per persoon ten laste. Het kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan euro 1200. Wat de werken betreft, moet het gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken, met een maximum van euro 1250. WEETJE Ook huurders komen in aanmerking voor een aantal premies: sociale woninghuur, huursubsidie of installatiepremie (als een ongezonde woning moet verlaten worden), eventuele tussenkomst door het OCMW voor het betalen van de huurwaarborg. Hier zijn wel inkomensvoorwaarden aan verbonden. Meer info: www.wonen.Vlaanderen.be (klik op 'Tegemoetkomingen'), of afdeling Woonbeleid (premies), tel. 02 553 82 74. In het Brussels Gewest:Het Brussels gewest biedt een aantal premies voor de renovatie van uw woning, de verfraaiing van gevels, en een bijzondere tussenkomst voor geklasseerde gebouwen. U kunt in aanmerking komen voor een verhuispremie als u een ongezonde woning verlaat voor een gezonde of als u omwille van een handicap naar een aangepaste woning verhuist. Meer info: ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,Vooruitgangsstraat 80/1, 1030 Brussel, tel. 02 204 14 02 of via www.Brussel.irisnet.be ('Huisvesting'). In het Waals Gewest:Het Waals Gewest kent een renovatiepremie (prime à la réhabilitation) toe, zowel voor huurders als voor eigenaars. Maar ook een bouwpremie, een afbraakpremie, een verhuispremie,... Meer info: ministerie van het Waals Gewest, afdeling Huisvesting, rue des Brigades d'Irlande, 1, 5100 Jambes, tel. 0800 119 01Provinciale premiesOok de provincies nemen initiatieven op het vlak van huisvesting. Zij bieden premies en leningen aan. Contacteer daarom ook altijd uw provincie: Antwerpen - Copernicuslaan 1 bus 19, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 60 32, fax 03 224 60 83 Limburg - Taxandria Center, Gouverneur Roppesingel 25, 3500 Hasselt, tel. 011 26 41 00, fax 011 26 41 99 Oost-Vlaanderen - Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent, tel. 09 265 45 11, fax 09 265 45 01 Vlaams-Brabant - Blijde Inkomst- straat 105, 3000 Leuven, tel. 016 24 98 18, fax 016 24 98 21 West-Vlaanderen û Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, 050 44 28 11, fax 050 44 28 13. Stedelijke premies Wie in een ' positieve actiezone' van een stad woont (bepaalde straten waaraan speciale aandacht wordt besteed) kan een belastingvermindering krijgen voor verbouwingskosten aan zijn (enige) woning die al 15 jaar bewoond is. De totale kostprijs van de werken moet minstens euro 3110 bedragen. De belastingvermindering is 15 % van de werkelijke uitgaven, met een maximum van euro 620 per jaar. WEETJE Als de werken een verhoging van het kadastraal inkomen veroorzaken, treedt de herwaardering van het KI pas in voege vanaf het zesde jaar na het einde van de werken. In bepaalde steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel kunt u een aanvraag doen voor een premie om de straatgevel van uw woning te verfraaien. U komt in aanmerking voor deze premie als uw huis voor 1945 gebouwd is en u de bebouwde oppervlakte voor ten minste de helft bewoont. De gevel moet een waardevol karakter hebben en in originele staat zijn. Bovendien mogen de werken nog niet uitgevoerd zijn. Gemeentelijke premies Ook kleinere gemeenten kunnen premies voor verbeteringswerken toekennen. Denk hierbij aan premies wanneer u werken uitvoert aan de ruwbouw (riolerings- en vochtbeschermingswerken inbegrepen), het dak, het buitenschrijnwerk, sanitair, elektriciteit of centrale verwarming van de woning die u als aanvrager gaat bewonen. Doe navraag bij uw gemeente naar de voorwaarden en het bedrag van de verschillende premies. Bij een aantal Vlaamse gemeenten kunt u een premie krijgen voor de aanleg van een zogenaamd groendak (of daktuin) dat het water opvangt en de afvoer naar de waterlopen vertraagt. Vraag ernaar bij de milieuambtenaar. Een gratis folder kunt u aanvragen bij dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be Een uitgebreide brochure kunt u bestellen bij evi.beullens@lin.vlaanderen.be Meer informatie krijgt u bij (de milieuambtenaar van) uw gemeente of bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02 553 81 13Wie een privéwoning verbouwt die minstens 5 jaar oud is, betaalt voor geleverde goederen en diensten minstens tot 31 december 2005 slechts 6 % btw. Een verlaagd btw-tarief geldt voor het omvormen, re-noveren, verbeteren, herstellen en onderhouden van een woning. Een woning afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden, komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief. Een geregistreerd aannemer moet de werken uitvoeren. Wie een nieuwbouw optrekt of aanpassingen doet in woningen van minder dan 5 jaar, betaalt nog altijd 21 %. Voor publieke sociale woningbouw geldt een speciaal tarief van 12 %. Voor leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2005 wordt het belastingvoordeel losgekoppeld van het beroepsinkomen. Elke belastingbetaler kan voortaan tot euro 1870 per persoon en per belastingjaar van zijn belastbare inkomsten aftrekken, vermeerderd met euro 620 gedurende de eerste 10 jaar en euro 60 als het gezin minstens 3 kinderen ten laste heeft. In totaal kan dus maximaal euro5100 afgetrokken worden van de belastbare inkomsten. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting. Voor onroerende goederen die in Vlaanderen liggen, wordt de onroerende voorheffing geïnd door het Vlaams Gewest zelf. Voor onroerende goederen die in het Waals en het Brussels Gewest liggen, gebeurt dit echter door de federale administratie. De voorheffing kan onder bepaalde voorwaarden worden verminderd. In het Vlaams Gewest worden een groot aantal verminderingen automatisch toegepast (u hoeft ze niet aan te vragen): een vermindering van 25 % voor bescheiden woningen (kadastraal inkomen minder dan euro 745) vanaf 2 kinderen ten laste wordt de voorheffing per kind verminderd. De vermindering hangt echter af van de gemeentelijke opcentiemen, ze is dus niet voor iedereen dezelfde een vermindering voor een gehandicapt gezinslid. Voor een gehandicapt kind geniet u een dubbele vermindering, op voorwaarde dat u minstens 2 kinderen ten laste hebt. De voorwaarden moeten vervuld zijn op 1 januari van het betreffende jaar. In het Vlaams Gewest bestaat er ook nog een vermindering van 50 % voor bescheiden woningen gedurende de eerste 5 jaar dat u het huis bewoont. Deze vermindering moet u echter wel zelf aanvragen. Hebt u ze nooit aangevraagd, dan kunt u dat altijd nog doen met terugwerkende kracht voor de 3 voorgaande jaren. Dit moet gebeuren op het volgende adres:Belastingdienst Vlaanderen Bauwensplaats 13/2 9300 AalstInfo: Vlaamse belastinglijn 078 15 30 15 In Wallonië en Brussel moet u alle verminderingen zelf aanvragen. U kunt het formulier downloaden via de website http://finform.fgov.be. Klik bij 'per thema' de keuzemogelijkheid 'onroerende voorheffing' aan. Eens u de aanvraag gedaan hebt, worden de verminderingen voor de volgende jaren automatisch toegekend. Wie een woning koopt moet registratierechten betalen (uitzonderlijk kunt u wel een woning onder btw-stelsel kopen). In Vlaanderen bedragen deze registratierechten momenteel 10 % van de verkoopprijs, in Brussel en Wallonië 12,5 %. Maar er zijn verminderingen mogelijk. In Vlaanderen zijn de registratierechten sinds 2002 verlaagd van 12,5 % naar 10 %. De registratierechten voor bescheiden woningen (KI minder dan euro 745) werden verlaagd van 6 % naar 5 %. Deze verlaging wordt slechts toegekend als de koper of zijn partner geen ander onroerend goed bezit dan het aangekochte gebouw. Bovendien moeten de eigenaars de woning zelf bewonen. In Brussel bedragen de registratierechten 12,5 % maar hier bestaat de belastingvermindering uit een vermindering van euro 45.000 van het bedrag waarop de belasting wordt berekend. Dat wil zeggen dat de eerste schijf van euro 45.000 euro niet belast wordt, ongeacht de waarde van de woning. Het is alsof de koper bijv. een huis koopt van euro 105.000 in plaats van een van euro 150.000. Hij betaalt euro 13.125 registratierechten (105.000 x 12,5 %), in plaats van euro 18.750 en spaart dus euro 5625 uit. Voor meer info: www.ietsminder.beIn Wallonië bedragen de registratierechten 12,5 %, maar ze kunnen verlaagd worden tot 6 %. Het kadastraal inkomen mag maximaal euro 745 bedragen (= vermindering voor bescheiden woningen). Voor meer info: www.livios.be, klik op 'geld en formulieren' en op 'fiscale maatregelen'. Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet