Ongeveer 11 % van de Belgische gezinnen hoeft niet langer zelf aangifte te doen van de inkomsten van 2010. Zij krijgen een vooraf ingevulde, vereenvoudigde aangifte en moeten de fiscus enkel nog laten weten of ze het daarmee eens zijn of niet. Het gaat hier voornamelijk om mensen met een vervangingsinkomen (pensioen, werkloosheids- of ziekte-uitkering). De fiscus kent hun inkomsten, vandaar dat hun aangifte vooraf kan ingevuld worden. Willen ze bepaalde aftrekposten inbrengen, dan moeten ze die wel melden.
...

Ongeveer 11 % van de Belgische gezinnen hoeft niet langer zelf aangifte te doen van de inkomsten van 2010. Zij krijgen een vooraf ingevulde, vereenvoudigde aangifte en moeten de fiscus enkel nog laten weten of ze het daarmee eens zijn of niet. Het gaat hier voornamelijk om mensen met een vervangingsinkomen (pensioen, werkloosheids- of ziekte-uitkering). De fiscus kent hun inkomsten, vandaar dat hun aangifte vooraf kan ingevuld worden. Willen ze bepaalde aftrekposten inbrengen, dan moeten ze die wel melden. Alle andere belastingplichtigen moeten zelf hun inkomsten aangeven. Wie dit vorig jaar via Tax-on-web heeft gedaan en te kennen heeft gegeven dit opnieuw te willen doen, krijgt geen papieren aangifteformulier meer. Ook de anderen kunnen ervoor kiezen de digitale weg in te slaan. Vanaf dit jaar wordt het principe echter omgekeerd in vergelijking met vorig jaar: wie in tax-on-web niet uitdrukkelijk aangeeft nog een papieren aangifte te willen ontvangen, zal er geen meer krijgen. De concrete barema's en grensbedragen voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) vindt u op p. 85. De aftrek van de hypothecaire lening voor de aankoop of het (ver)bouwen van een woning is voor de meeste mensen hun belangrijkste fiscale aftrekpost... die wegvalt van zodra deze lening afbetaald is. Dat is het moment waarop ze op zoek gaan naar een alternatief om hun belastingen te kunnen intomen. Een interessant alternatief om extra belastingen te vermijden is de fiscale levensverzekering. De fiscale levensverzekering is een belegging in de vorm van een individuele levensverzekering die een gegarandeerd rendement biedt en mogelijk ook nog een winstdeelname. Het interessante is dat u een fiscaal voordeel kunt krijgen voor de premies die u elk jaar spaart (dankzij de belastingvermindering voor het langetermijnsparen), mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Deze belastingvermindering kan niet (of nauwelijks) gecombineerd worden met het fiscale voordeel dat u krijgt voor de lening van uw woning. Net daarom is dit het ideale alternatief om uw belastingen te drukken zodra uw lening afbetaald is. Op de premies die u betaalt, krijgt u een belastingvermindering die varieert van 30 % tot 40 % (plus gemeentebelasting), afhankelijk van uw beroepsinkomen maar niet onbeperkt... De belastingvermindering wordt berekend op maximaal euro 2080 aan premies voor 2010 (euro 2120 voor 2011). Ook die limiet hangt af van uw beroepsinkomen zodat hij dus ook lager kan zijn als u slechts een beperkt inkomen hebt. Voor 2010 wordt de maximale aftrek van euro 2080 bereikt vanaf een beroepsinkomen van bijna euro 35.000. Als u in 2010 die maximale premie kon storten, dan zou u minstens euro 674 minder belastingen moeten betalen (tegen 30 %) en in het beste geval euro 899 (tegen 40 %) in de veronderstelling dat het tarief van de gemeentebelasting bij u 8 % bedraagt. WEETJE De belastingvermindering wordt berekend per belastingplichtige. Als ook uw partner zo'n fiscale levensverzekering afsluit, kunt u dus beiden deze belastingvermindering genieten. Om recht te hebben op het fiscale voordeel moet u de levensverzekering afsluiten vóór uw 65ste verjaardag, de polis moet een minimumlooptijd hebben van 10 jaar en de einddatum mag niet vóór uw 65ste vallen. VOORBEELD Als u op uw 52ste een contract sluit en u wilt van het fiscale voordeel genieten, dan zal de looptijd 13 jaar moeten bedragen (tot uw 65ste). Sluit u het contract op uw 58ste en wilt u gebruik maken van de belastingvermindering, dan kan de uitkering pas plaatsvinden op uw 68ste (minimaal 10 jaar). De leeftijd waarop u de polis onderschrijft en de datum waarop u het kapitaal incasseert spelen een belang-rijke rol in de manier waarop de levensverzekering belast wordt. 1. Leeftijd van onderschrijving Het is voordeliger de fiscale levensverzekering vóór uw 55ste af te sluiten. Dat heeft te maken met de belasting. Vermits u de premies fiscaal inbrengt, wordt u belast op de uitkering. Het tijdstip waarop dit gebeurt, verschilt naargelang het moment dat u het contract bent aangegaan: is dat ten laatste op 55 jaar, dan wordt er op uw 60ste een taks van 10 % ingehouden op het kapitaal dat u op dat moment reeds opgebouwd hebt. De latere premies zijn belastingvrij, maar geven wél recht op belastingvermindering bent u het contract echter pas na uw 55ste aangegaan, dan wordt die taks pas 10 jaar na het afsluiten ingehouden. VOORBEELD (waarbij we geen rekening houden met het rendement): U sluit de polis net voor uw 55ste en de uitkering wordt voorzien op uw 65ste. Als u elk jaar euro 1000 stort, dan hebt u op uw 60ste euro 5000 gespaard waarop op dat moment 10 % taks wordt ingehouden (dus: euro 500). De premies die u de volgende jaren stort (dus nog eens euro 1000 x 5 = euro 5000) worden niet meer belast zodat u op uw 65ste een uitkering krijgt van euro 9500. Stel nu dat u de polis pas een jaar later afsluit, op uw 56ste. In dat geval wordt de taks van 10 % pas na 10 jaar ingehouden, m.a.w. bij het einde van het contract en op het volledige kapitaal van euro 10.000. Hierdoor zal de uitkering dus beperkt zijn tot euro 9000 . 2. Datum van storting U kunt uw fiscale voordeel nog vergroten door de datum van uitkering zo laat mogelijk te voorzien, bijv. op uw 100ste verjaardag! Meestal wordt de einddatum op de 65ste verjaardag bepaald, maar dat betekent ook dat het vanaf dan definitief gedaan is met de belastingvermindering voor een fiscale levensverzekering. Na uw 65ste is het immers niet meer mogelijk om nog een nieuwe polis af te sluiten, terwijl de premies (van een eerder afgesloten contract) ook ná uw 65ste nog recht kunnen geven op de belastingvermindering. Dit betekent echter niet dat u ook effectief tot uw 100ste premies moet storten en tot dan moet wachten op de uitkering. Als u bijv. op uw 75ste beslist dat u uw geld nodig hebt, dan kunt u uw tegoed op dat moment opvragen. Als u zou overlijden vóór u uw kapitaal opgevraagd hebt, dan wordt uw spaartegoed uitbetaald aan de aangeduide begunstigde (bijv. uw echtgeno(o) t(e)). Heel wat belastingplichtigen tonen zich creatief bij het invullen van hun aangifte. Vaak worden ze teruggefloten door de fiscus, soms komen ze goed weg... Het lidgeld van de serviceclub.Een zelfstandige wou het lidgeld van zijn serviceclub volledig aftrekken als beroepskosten. De fiscus weigerde dit, maar de rechter vond dat toch de helft van het lidgeld beroepsmatig was, omdat de zelfstandige kon aantonen dat het lidmaatschap belangrijk was voor zijn beroepsactiviteit (om te netwerken). Overigens was en is dat beroepsmatige deel maar voor de helft aftrekbaar. Een huwelijksfeest.Een notaris wou de kosten van de huwelijksreceptie van zijn dochter inbrengen als beroepskosten. De fiscus was het daar niet mee eens, maar de rechter oordeelde dat een deel van de kosten een beroepskarakter had, rekening houdend met de aard van het beroep van de vader en vermits er heel wat zakenrelaties uitgenodigd werden. Ook hier was en is de aftrek beperkt tot de helft. Relatiegeschenken.Koopt u een geschenk voor een goede klant of uw baas, bijvoorbeeld naar aanleiding van een geboorte, dan kunt u die kosten (voor de helft) fiscaal inbrengen. Wát u koopt speelt in principe geen rol, maar belangrijk is wel dat het geschenk niet méér kost dan euro 125. LET OP! Is het geschenk duurder, dan moet u een fiscale fiche opmaken op naam van de genieter en wordt hij erop belast! En dan kan uw cadeau... een vergiftigd geschenk worden. Een geschenk voor zichzelf.Een zelfstandige bracht een factuur van ongeveer 2000 euro in waarop enkel relatiegeschenk vermeld stond. Bij een controle door de fiscus bleek echter dat het om een koersfiets voor de bedrijfsleider zelf ging en dat hij geen fiscale fiche had opgemaakt. De aftrek werd geweigerd. Een bril.Een slager meende dat de kosten van zijn bril aftrekbaar waren omdat hij zonder bril onmogelijk zijn beroep kon uitoefenen. Dat klopte natuurlijk wel, maar hij had sowieso een bril nodig. Het ging dus om een persoonlijke uitgave (en die is niet aftrekbaar). Hetzelfde geldt voor bijv. een hoorapparaat. Specifieke brillen - bijvoorbeeld voor chirurgen of diamantslijpers - kunnen dan weer wél aftrekbaar zijn. Tuinaanleg.Een verzekeringsmakelaar had in zijn boekhouding een forse factuur ingebracht onder de vermelding Aanleg parking cliënteel. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar, maar bij een controle bleek het te gaan om een factuur voor de aanleg van zijn tuin. Dat tuinfeestje ging niet door... Restaurantkosten.De kosten van een zakenlunch mogen voor 69 % als beroepskosten worden afgetrokken. Belangrijk is wel dat het beroepskarakter aangetoond kan worden en daar wringt soms het schoentje... Zo werd de aftrek niet aanvaard van een zakenlunch voor vier personen omdat hij in de zomerperiode bleek plaatsgevonden te hebben aan de kust en... er waren onder meer twee kinderspaghetti's en kinderijsjes besteld. Pittig detail: de zaakvoerder en zijn echtgenote hadden twee jonge kinderen én een buitenverblijf in de betreffende kustgemeente. Telenet.De kosten van internet en telefonie kunnen aftrekbaar zijn als beroepskosten. Dit geldt echter niet als het gaat om de aansluitingen van de privéwoning van de zelfstandige én als bovendien ook de kosten van digitale TV ingebracht worden. Kleding.Een tuinarchitect wou de kosten voor kleding aftrekken. Dit kan, maar enkel als het om specifieke beroepskledij gaat, de kosten van gewone kleding is nooit aftrekbaar. Omdat op de factuur van Boutique M. enkel Beroepskledij vermeld stond, zonder omschrijving waarover het precies ging, werd de aftrek verworpen. Vakantie.Een accountant had in zijn boekhouding de kosten van een zakenreis afgetrokken. Omdat het om een dure reis ging, wou de controleur toch wat meer uitleg. Toen bleek dat het ging om een zakenreis voor twee volwassenen en twee kinderen naar Disneyland Parijs viel de accountant door de fiscale mand. Peter Vandervoort