De gezondheidszorg moet dit jaar 80 miljoen euro besparen en dat zal u ook als patiënt voelen. In de loop van het jaar worden een aantal besparingen verwacht, zoals minder terugbetalingen bij bepaalde onderzoeken en behandelingen. Gelukkig beschermt de overheid haar burgers tegen al te hoog oplopende gezondheidskosten via systemen als de maximumfactuur (vanaf een bepaald bedrag aan gezondheidskosten mag u niets meer worden aangerekend) en het omniostatuut (een verhoogde tegemoetkoming voor bepaalde personen), die inkomensgebonden zijn. Maar desondanks blijven de kosten zwaar doorwegen, zeker als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Weten wat u precies mag worden aangerekend is dan ook erg belangrijk.
...

De gezondheidszorg moet dit jaar 80 miljoen euro besparen en dat zal u ook als patiënt voelen. In de loop van het jaar worden een aantal besparingen verwacht, zoals minder terugbetalingen bij bepaalde onderzoeken en behandelingen. Gelukkig beschermt de overheid haar burgers tegen al te hoog oplopende gezondheidskosten via systemen als de maximumfactuur (vanaf een bepaald bedrag aan gezondheidskosten mag u niets meer worden aangerekend) en het omniostatuut (een verhoogde tegemoetkoming voor bepaalde personen), die inkomensgebonden zijn. Maar desondanks blijven de kosten zwaar doorwegen, zeker als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Weten wat u precies mag worden aangerekend is dan ook erg belangrijk. Zowel bij daghospitalisatie als bij een langere ziekenhuisopname meldt u zich bij de inschrijfbalie aan en moet u een opnameverklaring invullen. Dat gebeurt in tweevoud: een exemplaar voor uzelf en één voor het ziekenhuis. Het formulier is belangrijk, want als u de verkeerde keuzes aanduidt, kan dat financiële gevolgen hebben. Het type kamer dat u kiest en het statuut van uw arts (is hij geconventioneerd of niet - zie verder) bepalen immers in grote mate uw uiteindelijke factuur. En door het formulier te ondertekenen verbindt u er zich toe de kosten en erelonen die uit uw keuze voortvloeien te betalen. De inhoud van de opnameverklaring ligt wettelijk vast, ziekenhuizen mogen er niets aan toevoegen. Het bevat: - financiële informatie over de kamersupplementen, de ereloonsupplementen, het voorschot en uw persoonlijk aandeel in de verblijfskosten - keuzevakjes waarop u aanduidt welk kamertype u kiest en of u wilt verzorgd worden tegen verbintenistarief. Dit betekent concreet dat u geen ereloonsupplementen wilt betalen en behandeld wilt worden door artsen die de officiële tarieven respecteren. Samen met de opnameverklaring krijgt u een prijslijst van courante producten en diensten (extra maaltijden voor uw bezoek, telefoontarieven,...). Begeleidt u als ouder een kind dat moet worden opgenomen, dan moet u een bijkomende opnameverklaring tekenen. Een geconventioneerde arts is een dokter die het algemeen akkoord over de tarieven in de zorgverlening heeft aanvaard en die zijn patiënten dus niet meer aanrekent dan het officiële bedrag. Op 1 februari 2013 ging het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen in. Het geldt tot eind 2014 en biedt de patiënt tariefzekerheid. Een arts die niet toetreedt tot het akkoord - en dus niet geconventioneerd is - mag ereloonsupplementen aanrekenen. Die worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn dus volledig voor uw rekening, tenzij u een hospitalisatieverzekering hebt. Sommige artsen zijn deels geconventioneerd, bijv. wel voor de raadplegingen en prestaties in het ziekenhuis, maar niet voor hun privéprak- tijk. Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij al dan niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer. U kunt het ziekenhuis ook een lijst vragen met geconventioneerde artsen. Let dus op welk vakje u aankruist op uw opnameformulier. WEETJE Als u kiest voor een niet-geconventioneerde chirurg, gelden de vrije tarieven niet enkel voor de arts die u opereert, maar ook voor alle andere artsen en paramedici die assisteren of u tijdens uw ziekenhuisopname behandelen. Het opnameformulier vermeldt niet welke artsen geconventioneerd zijn en welke niet. Het formulier vermeldt wel het maximale percentage aan ereloonsupplementen dat u kan worden aangerekend. Als er bijvoorbeeld staat dat het ziekenhuis een ereloonsupplement van 200% mag aanrekenen, dan wil dit zeggen dat u maximaal het dubbele van het Riziv-tarief zult betalen. U kunt dit dus controleren op uw factuur. De tarieven kunt u opvragen bij uw ziekenfonds. LET OP! De supplementen kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Er staat geen wettelijk maximum op de ereloonsupplementen. De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van uw verblijf en uw verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van geneesmiddelen, technische verstrekkingen en het honorarium van uw arts. Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan mogen er kamer- en ereloonsupplementen worden aangerekend. Bij een eenpersoonskamer ver- valt het tarievenakkoord en mogen al- le artsen ereloonsupplementen vragen! Als u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer kan dat niet. LET OP! In volgende gevallen mag u geen kamersupplement worden aangerekend, ook al verblijft u in een eenpersoonskamer: - om gezondheidsredenen - omdat de technische voorwaarden van een onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen - omdat er geen tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamer beschikbaar is - bij opname op de dienst intensieve zorg of de spoed - als u als begeleidende ouder met uw kind in het ziekenhuis verblijft. Wanneer uw arts eist dat u om medische redenen een eenpersoonskamer nodig hebt, teken dan geen opnameformulier waardoor u er zich toe verbindt supplementen te betalen. NIEUW Sinds 1 januari 2013 mag een niet-geconventioneerde arts geen ereloonsupplementen meer aanrekenen als u in een twee- of meerpersoonskamer verblijft. Tot voor die datum kon dat wel, behalve voor personen met een omniostatuut. Dit zijn mensen die omwille van een laag gezinsinkomen (het inkomen van alle personen die op 1 januari op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) recht hebben op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten. LET OP! Krijgt u bijvoorbeeld in april 2013 een factuur voor een opname die dateert van voor 1 januari 2013, dan is het dus mogelijk dat de arts supplementen aanrekent, ook al verbleef u in een twee- of meerpersoonskamer. Als u opgenomen wordt op de spoedafdeling en u kunt zelf geen opnameverklaring invullen en ondertekenen, dan zal uw wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Misschien hebt u zelf zo'n vertegenwoordiger aangeduid. Is dat niet het geval, dan bepaalt de wet de volgorde: eerst uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, bij afwezigheid uw meerderjarig kind, uw ouder, uw meerderjarige broer of zus. Bij afwezigheid zal de zorgverlener een beslissing nemen. Zodra u opnieuw in staat bent om uw keuze te maken, kunt u een nieuwe opnameverklaring ondertekenen als u een andere keuze wenst. Voor een daghospitalisatie mag het ziekenhuis geen voorschot vragen. Voor een langere opname mag het wel, maar tot een bepaald maximum. Na een verblijfsperiode van 7 dagen mag het ziekenhuis trouwens een nieuw voorschot vragen. Wanneer u dringend moet worden opgenomen kan het ziekenhuis uw opname niet weigeren als u het voorschot niet kunt betalen. Bij een niet-dringende opname is een weigering wel mogelijk als u het voorschot niet betaalt. TIP Vraag een ontvangstbewijs en controleer of het voorschot van uw eindfactuur werd afgetrokken. Er is een duidelijke wettelijke regeling voor het voorschot op de verblijfskosten maar niet voor voorschotten die artsen vragen op hun ereloon. Sommige artsen rekenen soms hoge voorschotten aan voor operaties. TIP Als uw arts een voorschot vraagt, zorg dan dat u een betalingsbewijs hebt en betaal het voorschot niet aan de arts zelf maar aan de centrale inningsdienst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis factureert alle kosten (dus ook het honorarium van de arts) via zo'n centrale inningsdienst. Neen, u hoeft dat niet te melden. De factuur die u in de bus krijgt, is een uittreksel uit de verpleegnota die gelijktijdig naar uw ziekenfonds wordt gestuurd. Uw factuur bevat enkel de bedragen die u zelf moet betalen. Ze geeft dus geen recht meer op terugbetaling door de ziekteverzekering. U kunt wel nog een terugbetaling krijgen via uw hospitalisatieverzekering (als u die hebt) of via een aanvullend voordeel van uw ziekenfonds. Ziekenhuizen moeten hun factuur opstellen volgens een bepaald model - getiteld Uittreksel verpleegnota bestemd voor de patiënt - met vaste rubrieken: - de verblijfskosten - de apotheekkosten, kosten van implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen - medische en paramedische (bijv. kinesitherapeut) honoraria - andere prestaties - diverse kosten - dringend ziekenvervoer TIP Betaal nooit honoraria of andere bedragen die worden aangerekend op een ander document. U mag normaal gezien maar één factuur krijgen. In de praktijk zijn het er vaak twee of meer. Kijk steeds goed na of er geen overlappingen zijn. U betaalt de verblijfskosten, de honoraria van de artsen en paramedici die u verzorgd hebben, en de geneesmiddelen die u hebt gebruikt. Hierbij een aantal aandachtspunten: - Op uw factuur vindt u ook forfaits: dit zijn bedragen die u worden aangerekend, ook al hebt u geen gebruik gemaakt van de dienst/product. - Onder de rubriek 'Verblijfskosten' worden 'forfaitaire honoraria per verpleegdag' opgenomen voor klinische biologie. Het ziekenfonds vergoedt deze kost, ook al maakt u er geen gebruik van. U vindt er ook een forfait voor geneesmiddelen, ook al kreeg u er geen toegediend. - Daarnaast zijn er de 'forfaitaire honoraria per opname' in de rubriek 'Medische en paramedische honoraria'. Dit zijn forfaitaire erelonen voor klinische biologie (bijv. bloedonderzoek), medische beeldvorming en de wachtdienst. Op de forfaitaire honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming betaalt u een persoonlijk aandeel. In deze rubriek vindt u ook uw persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen (een forfait van € 16,40). WEETJE Gedetailleerde informatie vindt u op het opnameformulier. - Er is vaak discussie over materiaalsupplementen. Diensten en producten waarvan de kosten al via het Budget Financiële Middelen (een door de federale overheid toegekend budget) worden vergoed, mogen niet aan de patiënt worden aangerekend. Bijvoorbeeld: stents, medisch materiaal om een ingedeukte wervel operatief te remodelleren. Bij twijfel, informeer bij uw ziekenfonds! - Controleer goed de rubriek Diverse kosten: hier gaat het enkel om diensten die u hebt aangevraagd: telefoon, extra maaltijd voor bezoekers,... Er mogen in deze rubriek geen honoraria, geneesmiddelen of materialen worden aangerekend. Dat kunt u nakijken op uw factuur zelf. Op de eerste pagina vindt u een vakje 'Recht op maximumfactuur'. Daar wordt aangeduid of u in een bepaald kalenderjaar recht had op de maximumfactuur (vanaf een bepaald bedrag aan gezondheidskosten hoeft u dan geen remgeld meer te betalen). Het vakje 'Persoonlijk aandeel' van de post 'Verblijfskosten' is dan leeg. Let wel, er mogen wel supplementen worden aangerekend en sommige kosten zitten niet in de MAF, zoals bijv. niet-medische verzorgingsproducten of bepaalde medicatie. Het aantal gefactureerde dagen komt overeen met het aantal nachten dat u in het ziekenhuis verbleef. Er wordt als volgt gerekend: een dag opname voor 12 uur en een dag ontslag na 14 uur = aantal nachten + 1. Op uw factuur staat het uur van opname vermeld. VOORBEELD U komt aan in het ziekenhuis op 3 april om 13.30 uur en u verlaat het ziekenhuis op 6 april om 14.30 uur. Dan zullen u 3 dagen worden aangerekend. Maar stel dat u op 3 april wordt opgenomen om 11.30 uur i.p.v. om 13.30 uur, dan worden u 4 dagen aangerekend. Dat kan enkel als u langer dan 30 dagen opgenomen blijft. In dat geval mag u een factuur krijgen op het einde van elke maand. In principe moet het ziekenhuis de factuur versturen binnen de twee maanden na uw opname. Vaak duurt het veel langer. De verjaringstermijn voor een ziekenhuisfactuur is twee jaar. Kijk naar de datum van verzending die rechts bovenaan uw factuur staat. Ligt die datum twee jaar na de opnamedatum, dan is uw factuur verjaard. LET OP U moet de verjaring zelf inroepen. Stuur een (aangetekende) brief naar het ziekenhuis.Ja, absoluut. Ziekenhuizen kunnen erg in prijs verschillen op het vlak van ereloonsupplementen maar ook wat betreft materiaalsupplementen, niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, diverse kosten,... Informeer u over de tarieven die de ziekenhuizen in uw buurt hanteren en het statuut van uw behandelende arts. TIP Via de modules van sommige ziekenfondsen kunt u prijzen vergelijken. - Het christelijke ziekenfonds: www.cm.be > Ziekenhuistarieven vergelijken - Het socialistisch ziekenfonds: www.socmut.be > Praktisch > Wat kost een ziekenhuisverblijf - De onafhankelijke ziekenfondsen: www.mloz.be > Bereken de prijs van een operatie. Annemie GoddefroyIn 2011 was bij 40% van de opnames in twee- en meerpersoonskamers (538.000 opnames) de factuur hoger dan 200 euro. (Bron: CM-ziekenhuisbarometer, november 2012). Laat uw factuur controleren door uw ziekenfonds voor u betaalt. Het ziekenfonds kan u helpen uw factuur aan te vechten. 10.000 patiënten betaalden in 2011 meer dan 5000 euro uit eigen zak. Het betrof vooral ereloonsupplementen en niet-terugbetaalde materialen bij heelkundige ingrepen. (Bron: CM-ziekenhuisbarometer, november 2012).