In België rijden meer dan 100 000 auto's zonder geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De federale regering heeft daarom besloten het probleem van de niet-verzekerde bestuurders grondig aan te pakken. Er komt meer repressie, maar de overheid nam ook twee preventieve maatregelen (Wet van 2 augustus, Belgisch Staatsblad 30 augustus 2002).
...

In België rijden meer dan 100 000 auto's zonder geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De federale regering heeft daarom besloten het probleem van de niet-verzekerde bestuurders grondig aan te pakken. Er komt meer repressie, maar de overheid nam ook twee preventieve maatregelen (Wet van 2 augustus, Belgisch Staatsblad 30 augustus 2002). Toegang: U hebt geen geluk... Na een reeks ongevallen zegt de verzekeringsmaatschappij uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto op. U gaat op zoek naar een andere verzekeraar, maar de eerste drie die u aanspreekt, weigeren u als klant. Momenteel kunt u in dit geval terecht bij de pool voor moeilijk te plaatsen risico's BA-auto, opgericht bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De wet van 2 augustus 2002 voorziet in de oprichting van een tariferingsbureau, dat paritair wordt samengesteld uit verzekeringsmaatschappijen en vertegenwoordigers van consumenten. Het bureau wordt opgericht binnen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF)(*) en zal in principe operationeel zijn vanaf het 2de semester van dit jaar. Anders dan bij de pool, zult u bij dit bureau niet alleen terechtkunnen als u door tenminste drie maatschappijen geweigerd bent, maar ook als de maatschappijen een buitengewoon hoge premie of vrijstelling eisen. Al wordt u dan niet formeel geweigerd, toch stelt de wet een hoge premie of vrijstelling gelijk met een weigering als ze meer bedraagt dan een bepaalde, duidelijk omschreven drempel. De wettelijke drempels zijn: - voor de premie: vijf keer de laagste premie van het tarief van de verzekeraar voor een identiek voertuig. Een koninklijk besluit kan deze coëfficiënt in de toekomst wijzigen, maar hij mag nooit lager zijn dan 4; - voor de vrijstelling: drie keer de laagste premie van het tarief voor een identiek voertuig. Een koninklijk besluit kan ook deze coëfficiënt wijzigen, maar hij mag nooit lager dan zijn dan 2,5. Om te bepalen wat de 'laagste premie' is, werken verzekeringsmaatschappijen nog altijd met het bonus-malus- systeem. Men vertrekt van een bonus-maluscijfer van 0. Voorbeeld: voor een voertuig met bonus-malus 0, is de laagste premie bij een bepaalde verzekeraar euro 550. Als die verzekeraar u een premie van meer dan euro 2750 voorstelt, kunt u een beroep doen op het tariferingsbureau. Een aanvraag indienen: Wanneer het tariferingsbureau eenmaal operationeel is, zult u binnen de twee maanden na de weigering van de dekking of van het aanbod van een dekking met een premie of vrijstelling boven de wettelijke drempel een aanvraag moeten indienen. Het tariferingsbureau moet u binnen één maand na de ontvangst van uw aanvraag en van de nodige inlichtingen voor de berekening van het tarief (type van voertuig, bonus-malus enz.) een tarief voorstellen. Als u dit voorstel aanvaardt, wordt een contract opgesteld en beheerd door de verzekeringsmaatschappij waaraan het GMWF die taak heeft toevertrouwd (het GMWF zal een of meer maatschappijen raadplegen die vrijwillig lid zijn van het Fonds). Na een schadegeval kan uw verzekeraar uw contract opzeggen. Vroeger golden heel korte opzegtermijnen, waardoor de kans bestond dat automobilisten een tijdlang niet verzekerd waren. - De wetgever verlengde daarom de opzeggingstermijn na een schadegeval van één maand tot drie maanden. - Bovendien kan de verzekeraar na een schadegeval het contract alleen opzeggen als hij derden heeft moeten vergoeden én als de verzekerde in fout was. Als de verzekerde in zijn recht was, moet de verzekeraar dus tot de vervaldag wachten om het contract op te zeggen. - Ten slotte kan de verzekeraar een polis niet langer onmiddellijk opzeggen, zelfs niet bij fraude, hoewel in dat laatste geval de opzeggingstermijn verkort wordt tot één maand. (*) GMWF, Liefdadigheidstraat 33, bus 1, 1210 Brussel, tel. 02 287 19 14 GESCHREVEN DOOR PLUS MAGAZINE MET DE FINANCIëLE STEUN VAN FORTIS BANKA Jean-Pierre Legrand