De nieuwe echtscheidingswet (die in werking is getreden op 1 september 2007) bepaalt dat de onderhoudsuitkering voor de ex-echtgenoot automatisch wordt beperkt tot het aantal maanden of jaren dat het huwelijk geduurd heeft. Na deze periode vervalt ze. Heeft het huwelijk bijvoorbeeld drie jaar geduurd, dan mag de onderhoudsuitkering niet langer lopen dan drie jaar. Wel be-staat er op deze principiële regel één nuance: als er buitengewone om-standigheden voorliggen, kan...

De nieuwe echtscheidingswet (die in werking is getreden op 1 september 2007) bepaalt dat de onderhoudsuitkering voor de ex-echtgenoot automatisch wordt beperkt tot het aantal maanden of jaren dat het huwelijk geduurd heeft. Na deze periode vervalt ze. Heeft het huwelijk bijvoorbeeld drie jaar geduurd, dan mag de onderhoudsuitkering niet langer lopen dan drie jaar. Wel be-staat er op deze principiële regel één nuance: als er buitengewone om-standigheden voorliggen, kan de onderhoudsgerechtigde aan de rechter vragen om de duur van de onderhoudsuitkering te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de persoon kan aantonen dat hij/zij naar een (beter betaalde) job gezocht heeft, maar zonder resultaat. Het arrest van het Grondwettelijk Hof verandert op dit vlak overigens niets! Voor wie onder de nieuwe echtscheidingswet scheidt (of gescheiden is), blijft de beperking van de alimentatie in de tijd dus van kracht. LET OP! Het gaat hier uitsluitend om het onderhoudsgeld voor de ex-partner, dus niet voor de kinderen! Naast de regeling voor 'nieuwe' scheidingen, voorzag de wet ook de beperking in de tijd van de alimentatie van wie onder de vroegere echtscheidingwet gescheiden was (en al een alimentatie kreeg). Ook die destijds toegekende uitkering werd plots beperkt tot maximaal de duur van het huwelijk, te tellen vanaf 1 september 2007. Wie dus in 1999 gescheiden was na vier jaar huwelijk en een alimentatie kreeg die onbeperkt was in de tijd, zou deze uitkering toch verliezen in 2011 (namelijk 4 jaar na 1 september 2007). Het is op dit laatste vlak dat het Grondwettelijk Hof, na een klacht van een aantal vrouwenbewegingen, oordeelde dat de nieuwe regeling ongrondwettelijk is. Want, zo oordeelt het hof, er wordt op een ongerechtvaardigde manier afbreuk gedaan aan de verwachtingen van onderhoudsgerechtigden wier aanspraak op een uitkering onder de oude wet was vastgesteld. Het hof vernietigde de nieuwe wettelijke regeling voor oude echtscheidingen. Voor alimentaties die toegekend werden op grond van de oude wet, geldt geen automatische beperking in de tijd! LET OP! Ook onder de oude wet kon de rechtbank de uitkering beperken in de tijd, zonder dat dit echter een automatisme was. Voor zover dit destijds gebeurde, blijft die beperking gelden. En dit ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof! n Jan Roodhooft, advocaat