1 Een aangetekende brief schrijven

Wanneer de betaling uitblijft, schrijft u best eerst zelf een aangetekende brief aan degene die moet betalen. Geef daarin aan wat de achterstand precies is: gaat het bijvoorbeeld om de maandelijkse onderhoudsuitkering of om de buitengewone kosten, of beiden? Houd bij de berekening ook rekening met de eventuele indexaanpassingen die dienden te gebeuren.
...

Wanneer de betaling uitblijft, schrijft u best eerst zelf een aangetekende brief aan degene die moet betalen. Geef daarin aan wat de achterstand precies is: gaat het bijvoorbeeld om de maandelijkse onderhoudsuitkering of om de buitengewone kosten, of beiden? Houd bij de berekening ook rekening met de eventuele indexaanpassingen die dienden te gebeuren.Helpt dit schrijven niet, stap dan naar een gerechtsdeurwaarder. U kunt het vonnis of de notariële akte waarin de alimentatie wordt toegekend door hem laten uitvoeren. Let op: als u een overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming hebt afgesloten buiten de rechtbank om, volstaat deze overeenkomst niet om tot de uitvoering over te gaan, omdat u geen titel hebt. Om een uitvoerbare titel te hebben moet u alsnog langs de rechtbank passeren om daar een vonnis te vragen.De gerechtsdeurwaarder bezorgt eerst een afrekening aan de onderhoudsplichtige en betekent een bevel tot betalen, met vermelding van de achterstallen. Helpt dit niet, dan legt de gerechtsdeurwaarder beslag op zijn goederen. Hierbij kan het gaan om beslag op het loon - voor alimentatie kan daar onbeperkt beslag op worden gelegd -, op de roerende of onroerende goederen, op de bankrekeningen, enz.Let op, een deurwaarder werkt niet gratis. De kosten moeten uiteindelijk door de wanbetaler worden betaald, maar u moet ze wel voorschieten. En u zult ze alsnog zelf moeten betalen als de onderhoudsplichtige na al deze stappen toch niet betaalt. Informeer dus vooraf of het de moeite waard is.U kunt aan de rechter die de alimentatie toekent ook een ontvangstmachtiging vragen. De rechter geeft dan de toelating om de alimentatie automatisch en rechtstreeks van het inkomen van de onderhoudsplichtige te halen. Degene die het inkomen betaalt - de werkgever van de onderhoudsplichtige, zijn huurder,... - moet dan rechtstreeks aan u, de onderhoudsgerechtigde, betalen.Het niet-betalen van alimentatie wordt ook strafrechtelijk beteugeld. Wie alimentatie verschuldigd is aan een echtgenoot, ex-echtgenoot, kinderen, ouders,... en die niet correct betaalt, begaat het misdrijf familieverlating.Concreet kan een onderhoudsplichtige voor familieverlating worden veroordeeld als hij/zij vrijwillig nalaat meer dan twee maanden correct te betalen. De straf bedraagt maximaal zes maanden gevangenisstraf en een geldboete. Bij herhaling binnen de vijf jaar, verdubbelt de straf.Let op, met een strafrechtelijke veroordeling hebt u als onderhoudsgerechtigde uw alimentatie nog niet. Niettemin is een dergelijke strafklacht soms een efficiënt middel om een slecht betalende onderhoudsplichtige op betere gedachten te brengen.Binnenkort (de wet werd goedgekeurd en werd op 30 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd) kan de strafrechter het rijbewijs laten intrekken. Deze maatregel kan enkel in het kader van een strafrechtelijke veroordeling worden opgelegd. De strafrechter beslist of hij voor deze oplossing kiest. In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, gebeurt dit geenszins automatisch en wordt de intrekking wellicht veeleer de uitzondering dan de regel.Hoewel de intrekking van het rijbewijs een efficiënt middel kan zijn om mensen te overtuigen om te betalen, heeft het ook nadelige gevolgen. Wie een wagen en rijbewijs nodig heeft voor zijn werk, riskeert hiermee mogelijk geen inkomsten te hebben en zelfs zijn werk te verliezen.Via de Dienst alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (DAVO) kunt u achterstallige alimentatie laten invorderen en voorschotten laten uitbetalen op toekomstig onderhoudsgeld (geen voorschotten op achterstallen!).Achterstallen invorderen. U moet uw woonplaats in België hebben en het onderhoudsgeld moet tweemaal niet of niet volledig betaald zijn in een periode van 12 maanden voor de aanvraag. Bovendien moet het onderhoudsgeld vastgesteld zijn in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een notariële akte.Voorschot. Enkel als het gaat om alimentatie voor de kinderen die niet wordt betaald, kunt u bij DAVO een voorschot vragen.Los van de voorwaarden (voor achterstallen) die hierboven worden opgesomd, is ook bijkomend vereist dat uw bestaansmiddelen een bepaald bedrag niet overstijgen (dit jaar is dat €1.386 per maand, te verhogen met €66 netto per kind ten laste).Het bedrag dat als voorschot wordt toegekend, is gelijk aan het onderhoudsgeld dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte, met een maximum van €175 per maand en per kind.De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Die periode is hernieuwbaar voor zover nog steeds aan de voorwaarden is voldaan (meer bepaald wat het bedrag van de bestaansmiddelen betreft).Kosten. Als onderhoudsgerechtigde moet u momenteel nog 5% van de bedragen die DAVO heeft ingevorderd, laten vallen. Binnenkort zult u niets meer moeten betalen. De onderhoudsplichtige betaalt op zijn beurt 10% bovenop het bedrag van de in te vorderen hoofdsom aan DAVO. Binnenkort wordt dat 13%.WEETJE. Het formulier om via DAVO te werken, kunt u downloaden op de website www.davo.belgium.be. DAVO heeft verschillende regionale kantoren.Info: 0800 12 302.Jan Roodhooft, advocaat