1. Wie is mijn eigenlijke werkgever: het interimkantoor of de werkgever waar ik tewerkgesteld word?

De officiële werkgever is het uitzendbureau. Het bedrijf waar u de interimjob uitoefent, is de 'gebruiker'. U sluit dan ook enkel een schriftelijke arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor.
...

De officiële werkgever is het uitzendbureau. Het bedrijf waar u de interimjob uitoefent, is de 'gebruiker'. U sluit dan ook enkel een schriftelijke arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor. Meestal worden inderdaad weekcontracten afgesloten die telkens hernieuwbaar zijn. Maar soms worden ook dag- of maandcontracten aangeboden, naargelang de behoeften. Het uitzendkantoor betaalt het loon. Het kantoor houdt 13,07% sociale zekerheid in en in principe 11,11% bedrijfsvoorheffing. Dit laatste komt omdat er voor uitzendkrachten geen rekening wordt gehouden met de gezinssituatie van de betrokkene. Omdat er bij 11,11% een risico bestaat dat de uitzendkracht op het moment zelf meer nettoloon overhoudt maar later, bij de belastingafrekening van de fiscus, een groot bedrag riskeert te moeten bijbetalen, stellen uitzendbedrijven aan uitzendkrachten voor om de bedrijfsvoorheffing vrijwillig op 18% of meer te brengen. Deze afspraak werd nogmaals bevestigd in het meest recente sectorakkoord van de uitzendsector. Op die manier komen regelmatige uitzendkrachten nooit voor een negatieve verrassing te staan wanneer ze de afrekening van de personenbelas- ting ontvangen.Als uitzendkracht hebt u recht op het loon alsof u vast aangeworven bent. Dit geldt ook voor de extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, verplaatsingskosten, enz. Wat de groepsverzekering betreft: indien er in de sector waarin u als uitzendkracht tewerkgesteld wordt een sectorpensioenplan bestaat, dan hebt u recht op een pensioenpremie die telkens bij het nettoloon wordt meebetaald.De eerste drie arbeidsdagen worden beschouwd als proefperiode. Tijdens de proeftijd mogen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding. De proefperiode is eenmalig. Maar wanneer u een andere functie aangeboden krijgt, kunt u een nieuwe proefperiode krijgen. Als u na een periode van uitzendarbeid een vast contract aangeboden krijgt, kan er opnieuw een proefperiode worden ingelast. Hierop bestaan echter enkele sectorale uitzonderingen.Net zoals iedereen in de privésector hebt u recht op jaarlijkse vakantie volgens het aantal dagen dat u het jaar voordien hebt gewerkt. Arbeiders krijgen jaarlijks, gewoonlijk in de maand mei, een 'vakantiecheque' van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Bedienden krijgen bij elke betaling van hun loon een vertrekvakantiegeld ten belope van 15,34%. Het vakantiegeld wordt dus onmiddellijk berekend en uitbetaald. Hou er wel rekening mee dat u het geld al gekregen hebt als u later vakantie wilt nemen. Ook uitzendkrachten hebben recht op verlof naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen(huwelijk, geboorte, overlijden van een familielid,...)of om bepaalde burgerplichten te vervullen. Uw loon wordt betaald door het uitzendkantoor.Als u voldoende dagen hebt gewerkt, hebt u ook als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,22% van het brutoloon dat tijdens deze referteperiode werd verdiend. De premie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. In de loop van de maand december stuurt dat fonds alle rechthebbenden een document waarmee de betaling van de premie kan worden verkregen. U bouwt zeker pensioenrechten op. Elke tewerkstelling als uitzendkracht telt mee. Het uitzendbureau betaalt voor u trouwens bijdragen voor alle takken van de sociale zekerheid.Als u ziek wordt, verwittigt u onmiddellijk het bedrijf waar u uw uitzendjob uitoefent en het uitzendkantoor. U stuurt uw medisch attest (binnen de twee werkdagen) naar het uitzendkantoor. Bent u minder dan één maand aan het werk als uitzendkracht, dan zult u een uitkering krijgen van het ziekenfonds. Bent u al langer dan één maand aan het werk (bij hetzelfde of verschillende bedrijven), dan betaalt het uitzendkantoor de resterende dagen van uw overeenkomst. Dat zal dus meestal tot het einde van de week zijn. Bent u langer ziek, dan betaalt het ziekenfonds verder. Werkt u als uitzendkracht langer dan drie maanden voor hetzelfde uitzendkantoor, dan hebt u recht op een gewaarborgd maandloon.Het uitzendkantoor kan niemand verplichten een opdracht te aanvaarden. Maar let op: als u een opdracht weigert, kan uw werkloosheidsuitkering in gevaar komen. Uitzendarbeid wordt immers in de meerderheid van de gevallen door de regionale tewerkstellingsdiensten beschouwd als een passende dienstbetrekking. Het is echter steeds de insteek van de uitzendbedrijven geweest dat zij willen kunnen werken met gemotiveerde werkwillige kandidaten.