Dat de fiscale aangifte 2006 minder vernieuwend is dan deze van 2005, is niet verwonderlijk. Die betekende immers een abrupte breuk met het verleden voor gehuwde en wettelijk samenwonende koppels, in die zin dat zij hun inkomsten voor het eerst apart moesten aangeven (een gevolg van de decumul). Toch is het ook in 2006 perfect mogelijk enkele interessante besparingen te vinden in de wirwar van maatregelen. Zij kunnen u zeker helpen om uw aangifte zo in te vullen dat de fiscale kater beperkt blijft.
...

Dat de fiscale aangifte 2006 minder vernieuwend is dan deze van 2005, is niet verwonderlijk. Die betekende immers een abrupte breuk met het verleden voor gehuwde en wettelijk samenwonende koppels, in die zin dat zij hun inkomsten voor het eerst apart moesten aangeven (een gevolg van de decumul). Toch is het ook in 2006 perfect mogelijk enkele interessante besparingen te vinden in de wirwar van maatregelen. Zij kunnen u zeker helpen om uw aangifte zo in te vullen dat de fiscale kater beperkt blijft. Voor het aangiftejaar 2006 (inkomsten 2005) vallen twee veranderingen te noteren wat de woonfiscaliteit betreft. n De woningaftrek (het stuk kadastraal inkomen dat vrijgesteld wordt in de personenbelasting) verdwijnt. Voor elke eigen woning (het moet niet uw enige zijn), wordt het kadastraal inkomen nu automatisch volledig vrijgesteld. U moet het dus niet meer vermelden in uw aangifte. n Vanaf inkomstenjaar 2005 vervangt de aftrek voor de enige en eigen woning het vroegere systeem van het woonsparen (de bijkomende interest- en kapitaalaftrek) voor woonleningen aangegaan vanaf het jaar 2005. Deze aftrek is een bedrag, een 'korfje', dat kan worden opgevuld met interesten, kapitaalaflossingen en eventueel premies van een individuele levensverzekering met betrekking tot een hypothecaire lening. Voorwaarde is dat de hypothecaire lening tot doel heeft een enige eigen woning aan te kopen, te bouwen, (volledig of gedeeltelijk) te renoveren of de erfenisrechten van zo'n woning te betalen. Voor 2005 bedraagt de aftrekbare 'korf' A 1870 per belastingplichtige, te verhogen met A 620 gedurende de eerste 10 jaar op voorwaarde dat het uw enige woning blijft en nog eens met A 60 indien u drie kinderen (of meer) ten laste hebt op 1 januari van het jaar na dat waarin de lening werd afgesloten. Of het uw enige woning is, wordt beoordeeld op 31 december van het jaar na dat waarin de lening wordt afgesloten. Of het uw eigen woning is op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten, tenzij u om bepaalde redenen uw intrek nog niet kunt nemen in uw woning. Dan krijgt u nog 1 jaar uitstel. LET OP! Ook het oude systeem van bijkomende interestaftrek blijft bestaan voor mensen die al een lopende lening hadden, maar de belastingplichtige kan kiezen voor de toepassing van het nieuwe systeem als hij de oude lening afsluit en een nieuwe aangaat. Het best laat u de financieringsinstelling berekenen wat voor u het voordeligst is. Wie een nieuwe auto koopt waarvan de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 115 gram per km, heeft nog steeds recht op een belastingvermindering: n 3 % van de aankoopprijs (in 2005 maximaal A 760) voor een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gr/km n 15 % van de aankoopprijs (in 2005 maximaal A 4080) voor een CO2-uitstoot van minder dan 105 gr/km. Ondanks de belastingvoordelen heeft de maatregel weinig succes. Het voorbije jaar zijn er volgens Febiac (de Belgische Federatie van de auto- en tweewielerindustrie) maar 772 dergelijke auto's verkocht. Om een onderhoudsuitkering fiscaal aftrekbaar te maken, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn: n de uitkering moet regelmatig zijn n u moet de betaling kunnen bewijzen n wie betaalt, moet daartoe door de wet verplicht zijn (onderhoudsplicht) n wie ontvangt, moet behoeftig zijn en geen deel uitmaken van het gezin van de betaler. Als deze voorwaarden vervuld zijn, mag de betaler 80 % van het bedrag aftrekken, de ontvanger wordt belast op 80 % van wat hij ontvangt. VOORBEELD Neem Bert die aan zijn ex A 500 alimentatie per maand betaalt, dus A 6000 op jaarbasis. Hiervan wordt 80 % (A4800) afgetrokken van zijn belastbaar inkomen. Dit geeft tegen een gemiddeld belastingtarief van 45 % een voordeel van A 2160. Zijn ex wordt maar belast op A 4800. Dit bedrag is kleiner dan de belastingvrije som, zij hoeft niets te betalen. WEETJE De fiscus controleert wel degelijk of deze voorwaarden allemaal voldaan zijn, zodat bijvoorbeeld voor kotstudenten meestal de aftrek geweigerd wordt. Ook ex-partners die feitelijk samenwoonden voor ze uit elkaar gingen, hebben geen recht op aftrek van onderhoudsuitkeringen omdat ze niet door de wet worden verplicht om ze te betalen. Sinds 1 juli 2005 geniet het loon dat aan werknemers voor gepresteerde overuren wordt betaald, een belastingvermindering. Concreet gaat het om toeslagen voor uren gepresteerd boven de 9 uren per dag (8 uren voor de bouwsector) of 40 uren per week. De belastingvermindering wordt verrekend met de belasting op het loon. Het bedrag dat u kunt aangeven vindt u op uw loonfiche. Al bijna twintig jaar spaart de fiscus mee voor uw pensioen, als u tenminste aan pensioensparen doet. Er is keuze uit twee formules: de speciale pensioenbeleggingsfondsen en de pensioenspaarverzekeringen. Voor inkomstenjaar 2005 mogen alle belastingplichtigen voor A 780 pensioensparen inbrengen. Op de ingebrachte premies krijgt u dan een belastingvermindering van 30 tot 40 %. Overigens hoeft u niet te stoppen met pensioensparen op uw 60ste verjaardag. De betaalde premies kunnen nog in mindering worden gebracht tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Dit is zelfs voordelig, omdat op de kapitaalaangroei tussen uw 60ste en 64ste geen belasting wordt geheven. Om de fiscale voordelen van het pensioensparen te genieten, moet u tussen 18 en 64 jaar oud zijn. Het contract moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar. U mag meerdere pensioenspaarcontracten hebben, maar per persoon maar één contract in aftrek brengen. Deze maatregel is niet nieuw, maar u kunt nog steeds uw stookkosten beperken met de hulp van de fiscus. Bepaalde energiebesparende werken die door een erkende aannemer worden uitgevoerd, leveren nog steeds een belastingvermindering op. Voor de uitgaven die u deed in 2005 bedraagt de belastingvermindering bij renovaties maximaal A 750, bij nieuwbouw is de maximumgrens A 620. Meer over deze belastingvermindering leest u in Plus magazine 214 van maart 2006, p. 84. Het vergt wel wat rekenwerk, maar zeker wie ver van zijn werk woont kan er voordeel bij hebben de beroepskosten even na te rekenen (of dat te laten doen). Eerst nog even herinneren dat vanaf 2005 beroepsmatig gemaakte restaurantkosten (de zogenaamde representatiekosten) voor 69 % aftrekbaar zijn. Verder zijn vooral de beroepsmatig gemaakte verplaatsingskosten van belang. De reële verplaatsingskosten van uw woonplaats naar uw werk zijn aftrekbare beroepskosten. Deze werden vastgesteld op A 0,15 per kilometer, forfaitair maar zonder beperking. Uiteraard mag u dan niet kiezen voor het kostenforfait en moet u kunnen bewijzen dat u de verplaatsingskosten daadwerkelijk hebt gemaakt. Bewaar daarom alle facturen, bonnetjes e.d. in verband met de autokosten, zodat de fiscus kan controleren dat u werkelijk zoveel kilometers hebt afgelegd. Een stap verder in de mobiliteitspolitiek werd gezet met het invoeren van een nieuw woon-werkforfait, dit keer echter wél met een beperking: het deel van de afstand tussen woon- en werkplaats dat u niet met uw eigen wagen aflegt, wordt ook aftrekbaar a rato van A 0,15 per km maar hier geldt een maximum van 75 kilometer, enkele reis. Combinaties van gemeenschappelijk en privévervoer zijn mogelijk: u kunt perfect met de eigen wagen naar een collega rijden en van daaruit carpoolen, en deze verplaatsingskosten aftrekken! Huishoudelijke hulp betalen met dienstencheques is fiscaal interessant. Het systeem mag gebruikt worden voor schoonmaken, wassen, strijken, koken, kleine naaiwerken, huishoudelijke boodschappen of begeleid transport van minder mobiele of bejaarde mensen. U kunt cheques bestellen na inschrijving bij een erkend kantoor (meestal interimkantoren zoals Accor of Randstad, voor meer info zie www.dienstencheques.be). Per cheque betaalt u A 6,70 wat de vergoeding is voor 1 uur dienstverlening. De cheque blijft acht maanden geldig en, rekening houdend met de belastingvermindering kost hij u uiteindelijk slechts A 4,69. De huishoudhulp zelf ontvangt ongeveer A 10 per uur. De staat financiert alle sociale bijdragen. Per belastingplichtige is er een belastingvermindering van 30 % van het aangekochte bedrag aan dienstencheques, met voor 2005 een maximum van A 2250. Spaarrekeningen blijven populair. Voor het inkomstenjaar 2005 worden de interesten uit spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing tot A 1550 per belastingplichtige. Voor een echtpaar betekent dit dus A 3100 belastingvrije interest op spaarboekjes. Op de inkomsten van beleggingen betaalt u normaal gesproken roerende voorheffing. Deze is bevrijdend, wat betekent dat u deze roerende inkomsten daarna niet meer moet aangeven in de personenbelasting. Mensen met een laag pensioen hebben er echter soms belang bij om hun roerende inkomsten toch aan te geven. Zo kunnen zij hun roerende voorheffing terugverdienen. Een goede raad: laat uw bankier of verzekeringsmakelaar uitrekenen of dit voor u interessant is, of niet! n A Annemie Baekelandt